Jún 2024

23. týždeň

Pondelok 3. 6. 2024 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

2 Pt 1, 1-7

Ž 91, 1-2. 14-15b. 15c-16

R.: V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.

Mk 12, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, verný svedok, prvorodený z mŕtvych, ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Utorok 4. 6. 2024 meniny: Lenka

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období Z

2 Pt 3, 12-15a. 17-18

Ž 90, 2. 3-4. 10. 14+16

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Mk 12, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 5. 6. 2024 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

2 Tim 1, 1-3. 6-12

Ž 123, 1-2a. 2b-d

R.: Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 6. 6. 2024 meniny: Norbert

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Norberta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

2 Tim 2, 8-15

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

Mk 12, 28b-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Piatok 7. 6. 2024 meniny: Róbert

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho B (slávnosť)

Oz 11, 1. 3-4. 8e-9

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Ef 3, 8-12. 14-19

Jn 19, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. alebo Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Sobota 8. 6. 2024 meniny: Medard

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie B (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 9. 6. 2024 meniny: Stanislava

10. nedeľa v Cezročnom období Z

Gn 3, 9-15

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

2 Kor 4, 13 – 5, 1

Mk 3, 20-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán; a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

24. týždeň

Pondelok 10. 6. 2024 meniny: Margaréta

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 17, 1-6

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Utorok 11. 6. 2024 meniny: Dobroslava

Svätého Barnabáša, apoštola Č (spomienka)

Sk 11, 21b-26; 13, 1-3

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4. 5-6

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 10, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Streda 12. 6. 2024 meniny: Zlatko

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 18, 20-39

Ž 16, 1-2a. 4ab. 5+8. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 13. 6. 2024 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kr 18, 41-46

Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.

Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave B (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Piatok 14. 6. 2024 meniny: Vasil

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 9a. 11-16

Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.

Mt 5, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Sobota 15. 6. 2024 meniny: Vit

Sobota 10. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 19, 19-21

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Mt 5, 33-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Nedeľa 16. 6. 2024 meniny: Blanka, Bianka

11. nedeľa v Cezročnom období Z

Ez 17, 22-24

Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

2 Kor 5, 6-10

Mk 4, 26-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

25. týždeň

Pondelok 17. 6. 2024 meniny: Adolf

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 1-16

Ž 5, 2-3. 5-6. 7

R.: Pane, všimni si moje vzdychanie.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 18. 6. 2024 meniny: Vratislav

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 21, 17-29

Ž 51, 3-4. 5-6a. 11+16

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 19. 6. 2024 meniny: Alfréd

Streda 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Romualda, opáta B (ľubovoľná spomienka)

2 Kr 2, 1. 6-14

Ž 31, 20. 21. 24

R.: Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 20. 6. 2024 meniny: Valéria

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 48, 1-15

Ž 97, 1-2. 3-4. 5-6. 7

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Piatok 21. 6. 2024 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka B (spomienka)

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20

Ž 132, 11. 12. 13-14. 17-18

R.: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 22. 6. 2024 meniny: Paulína

Sobota 11. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa B
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov Č
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

2 Krn 24, 17-25

Ž 89, 4-5. 29-30. 31-33. 34

R.: Pánovo milosrdenstvo trvá naveky.

Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nedeľa 23. 6. 2024 meniny: Sidónia

12. nedeľa v Cezročnom období Z

Jób 38, 1. 8-11

Ž 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

2 Kor 5, 14-17

Mk 4, 35-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

Vigília

Jer 1, 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Od života matky si mojím ochrancom.

1 Pt 1, 8-12

Lk 1, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

26. týždeň

Pondelok 24. 6. 2024 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa B (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa – hlavného patróna diecézy a titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Utorok 25. 6. 2024 meniny: Olívia, Tadeáš

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 10-11

R.: Boh založil svoje mesto naveky.

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Streda 26. 6. 2024 meniny: Adriána

Streda 12. týždňa v Cezročnom období Z

2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 27. 6. 2024 meniny: Ladislav, Ladislava

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

2 Kr 24, 8-17

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Ladislava B
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Piatok 28. 6. 2024 meniny: Beáta

Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka Č (spomienka)

2 Kr 25, 1-12

Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.

Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

Vigília

Sk 3, 1-10

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Gal 1, 11-20

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád.

Sobota 29. 6. 2024 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Č (slávnosť)

V deň slávnosti

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.

Nedeľa 30. 6. 2024 meniny: Melánia

13. nedeľa v Cezročnom období Z

Múd 1, 13-15; 2, 23-24

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Mk 5, 21-43

alebo kratšie

Mk 5, 21-24. 35b-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.