Jún 2023

22. týždeň

Štvrtok 1. 6. 2023 meniny: Žaneta

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Biela (sviatok)

Gn 22, 9-18

alebo

Hebr 10, 4-10

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Mt 26, 36-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Piatok 2. 6. 2023 meniny: Xénia, Oxana

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov Červená (ľubovoľná spomienka)

Sir 44, 1. 9-13

Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b

R.: Pán, Boh, miluje svoj ľud.

Mk 11, 11-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 3. 6. 2023 meniny: Karolína

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

Sir 51, 17-27

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Nedeľa 4. 6. 2023 meniny: Lenka

Najsvätejšej Trojice Biela (slávnosť)

Ex 34, 4b-6. 8-9

(Ž) Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

2 Kor 13, 11-13

Jn 3, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

ŽILINA: Najsvätejšej Trojice – titul katedrály Biela (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

23. týždeň

Pondelok 5. 6. 2023 meniny: Laura

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka Červená (spomienka)

Tob 1, 3; 2, 1b-8

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. alebo Aleluja.

Mk 12, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježišu Kriste, verný svedok, prvorodený z mŕtvych, ty nás miluješ a svojou krvou si nás oslobodil od hriechov.

Utorok 6. 6. 2023 meniny: Norbert

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Norberta, biskupa Biela (ľubovoľná spomienka)

Tob 2, 9-14

Ž 112, 1-2. 7-8. 9

R.: Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána.

Mk 12, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Streda 7. 6. 2023 meniny: Róbert

Streda 9. týždňa v Cezročnom období Zelená

Tob 3, 1-11a. 16-17a

Ž 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 8. 6. 2023 meniny: Medard

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Biela (slávnosť)

Dt 8, 2-3. 14b-16a

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.

1 Kor 10, 16-17

Sekvencia

- nie je prikázaná - možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…

Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 9. 6. 2023 meniny: Stanislava

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Biela (ľubovoľná spomienka)

Tob 11, 5-17

Ž 146, 1-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mk 12, 35-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Sobota 10. 6. 2023 meniny: Margaréta

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Tob 12, 1. 5-15. 20

(Ž) Tob 13, 2c-f. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.

Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Nedeľa 11. 6. 2023 meniny: Dobroslava

10. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Oz 6, 3-6

;

Ž 50, 1+8. 12-13. 14-15

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

Rim 4, 18-25

Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

24. týždeň

Pondelok 12. 6. 2023 meniny: Zlatko

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období Zelená

2 Kor 1, 1-7

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Mt 5, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Utorok 13. 6. 2023 meniny: Anton

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Biela (spomienka)

2 Kor 1, 18-22

Ž 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Šebastiána v Bratislave Biela (v ordinariáte sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Streda 14. 6. 2023 meniny: Vasil

Streda 10. týždňa v Cezročnom období Zelená

2 Kor 3, 4-11

Ž 99, 5. 6. 7. 8. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.

Mt 5, 17-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Štvrtok 15. 6. 2023 meniny: Vit

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období Zelená

2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 16. 6. 2023 meniny: Blanka, Bianka

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Biela (slávnosť)

Dt 7, 6-11

Ž 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+10

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

1 Jn 4, 7-16

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

ROŽŇAVA (len v katedrále): Svätého Neita, mučeníka Červená (spomienka)

Čítania z férie.

Sobota 17. 6. 2023 meniny: Adolf

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie Biela (spomienka)

Iz 61, 9-11

(Ž) 1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d

R.: Srdce mi plesá v mojom Bohu.

Lk 2, 41-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená Panna Mária zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom.

Nedeľa 18. 6. 2023 meniny: Vratislav

11. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Ex 19, 2-6a

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Rim 5, 6-11

Mt 9, 36 – 10, 8

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

25. týždeň

Pondelok 19. 6. 2023 meniny: Alfréd

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Romualda, opáta Biela (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 6, 1-10

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Mt 5, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Utorok 20. 6. 2023 meniny: Valéria

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období Zelená

2 Kor 8, 1-9

Ž 146, 1-2a. 5-6. 7. 8-9a

R.: Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. alebo Aleluja.

Mt 5, 43-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Streda 21. 6. 2023 meniny: Alojz

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka Biela (spomienka)

2 Kor 9, 6-11

Ž 112, 1-2. 3-4. 9

R.: Spravodlivý rozdeľuje a dáva.

Mt 6, 1-6. 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Štvrtok 22. 6. 2023 meniny: Paulína

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa Biela
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov Červená (ľubovoľná spomienka)

2 Kor 11, 1-11

Ž 111, 1-2. 3-4. 7-8

R.: Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane. alebo Aleluja.

Mt 6, 7-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Piatok 23. 6. 2023 meniny: Sidónia

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období Zelená

2 Kor 11, 18. 21b-30

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa Biela (slávnosť)

Vigília

Jer 1, 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Od života matky si mojím ochrancom.

1 Pt 1, 8-12

Lk 1, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

Sobota 24. 6. 2023 meniny: Ján

Narodenie svätého Jána Krstiteľa Biela (slávnosť)

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

R.: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa – hlavného patróna diecézy a titul katedrály Biela (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Nedeľa 25. 6. 2023 meniny: Olívia, Tadeáš

12. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Jer 20, 10-13

Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Rim 5, 12-15

Mt 10, 26-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

26. týždeň

Pondelok 26. 6. 2023 meniny: Adriána

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 12, 1-9

Ž 33, 12-13. 18-19. 20+22

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Utorok 27. 6. 2023 meniny: Ladislav, Ladislava

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi Biela (ľubovoľná spomienka)

Gn 13, 2. 5-18

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?

Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

TRNAVA, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, ROŽŇAVA:
alebo Svätého Ladislava Biela
(ľubovoľná spomienka)

Čítania z férie.

Streda 28. 6. 2023 meniny: Beáta

Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka Červená (spomienka)

Gn 15, 1-12. 17-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Červená (slávnosť)

Vigília

Sk 3, 1-10

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

Gal 1, 11-20

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád.

Štvrtok 29. 6. 2023 meniny: Peter a Pavol, Petra

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov Červená (slávnosť)

V deň slávnosti

Sk 12, 1-11

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

2 Tim 4, 6-8. 17-18

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Na votívnu omšu o svätom Petrovi sa čítania berú zo sviatku Katedry svätého Petra, 22. februára.

Na votívnu omšu o svätom Pavlovi sa čítania berú zo sviatku Obrátenia svätého Pavla, 25. januára.

Piatok 30. 6. 2023 meniny: Melánia

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme Červená (ľubovoľná spomienka)

Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.