Marec 2023

9. týždeň

Streda 1. 3. 2023 meniny: Albín

Streda po 1. pôstnej nedeli Fialová

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Štvrtok 2. 3. 2023 meniny: Anežka

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli Fialová

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Piatok 3. 3. 2023 meniny: Bohumil, Bohumila

Piatok po 1. pôstnej nedeli Fialová

Ez 18, 21-28

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8

R.: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

Mt 5, 20-26

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Sobota 4. 3. 2023 meniny: Kazimír

Sobota po 1. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätého Kazimíra, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Dt 26, 16-19

Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Nedeľa 5. 3. 2023 meniny: Fridrich

2. pôstna nedeľa Fialová

Gn 12, 1-4a

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

2 Tim 1, 8b-10

Mt 17, 1-9

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

10. týždeň

Pondelok 6. 3. 2023 meniny: Radoslav, Radoslava

Pondelok po 2. pôstnej nedeli Fialová

Dan 9, 4b-10

Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov.

Lk 6, 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Utorok 7. 3. 2023 meniny: Tomáš

Utorok po 2. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätých Perpetuy a Felicity, mučeníc, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z ich spomienky.

Iz 1, 10. 16-20

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

Mt 23, 1-12

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Streda 8. 3. 2023 meniny: Alan, Alana

Streda po 2. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätého Jána od Boha, rehoľníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Jer 18, 18-20

Ž 31, 5-6. 14. 15-16

R.: Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve.

Mt 20, 17-28

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 9. 3. 2023 meniny: Františka

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätej Františky Rímskej, rehoľníčky, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jej spomienky.

Jer 17, 5-10

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 16, 19-31

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Piatok 10. 3. 2023 meniny: Branislav, Bruno

Piatok po 2. pôstnej nedeli Fialová

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Mt 21, 33-43. 45-46

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

BRATISLAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Bratislave Biela (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 11. 3. 2023 meniny: Angela, Angelika

Sobota po 2. pôstnej nedeli Fialová

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 15, 1-3. 11-32

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe.

Nedeľa 12. 3. 2023 meniny: Gregor

3. pôstna nedeľa Fialová

Ex 17, 3-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Rim 5, 1-2. 5-8

Jn 4, 5-42

alebo kratšie

Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

11. týždeň

Pondelok 13. 3. 2023 meniny: Vlastimil

Pondelok po 3. pôstnej nedeli Fialová

2 Kr 5, 1-15a

Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Lk 4, 24-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Spolieham sa na Pána, spolieham sa na jeho slovo; lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Utorok 14. 3. 2023 meniny: Matilda

Utorok po 3. pôstnej nedeli Fialová

Dan 3, 25. 34-43

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Mt 18, 21-35

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Streda 15. 3. 2023 meniny: Svetlana

Streda po 3. pôstnej nedeli Fialová

Dt 4, 1. 5-9

Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Mt 5, 17-19

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 16. 3. 2023 meniny: Boleslav

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli Fialová

Jer 7, 23-28

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Lk 11, 14-23

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Piatok 17. 3. 2023 meniny: Ľubica

Piatok po 3. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätého Patrika, biskupa, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Oz 14, 2-10

Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mk 12, 28b-34

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Sobota 18. 3. 2023 meniny: Eduard

Sobota po 3. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätého Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Oz 6, 1-6

Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a

R.: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.

Lk 18, 9-14

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Nedeľa 19. 3. 2023 meniny: Jozef

4. pôstna nedeľa Ružová Fialová

1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 5, 8-14

Jn 9, 1-41

alebo kratšie

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

12. týždeň

Pondelok 20. 3. 2023 meniny: Víťazoslav, Klaudius

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie Biela (slávnosť preložená z nedele)

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Jeho rod bude trvať naveky.

Rim 4, 13. 16-18. 22

Mt 1, 16. 18-21. 24a

alebo

Lk 2, 41-51a

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, a bez prestania ťa velebia.

Utorok 21. 3. 2023 meniny: Blahoslav

Utorok po 4. pôstnej nedeli Fialová

Ez 47, 1-9. 12

Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b

R.: S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh.

Jn 5, 1-3. 5-16

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Streda 22. 3. 2023 meniny: Beňadik

Streda po 4. pôstnej nedeli Fialová

Iz 49, 8-15

Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Jn 5, 17-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Štvrtok 23. 3. 2023 meniny: Adrián

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli Fialová

Spomienka svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ex 32, 7-14

Ž 106, 19-20. 21-22. 23

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Jn 5, 31-47

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Piatok 24. 3. 2023 meniny: Gabriel

Piatok po 4. pôstnej nedeli Fialová

Múd 2, 1a. 12-22

Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23

R.: Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.

Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Sobota 25. 3. 2023 meniny: Marián

Zvestovanie Pána Biela (slávnosť)

Iz 7, 10-14; 8, 10c

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Hebr 10, 4-10

Lk 1, 26-38

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu.

Nedeľa 26. 3. 2023 meniny: Emanuel

5. pôstna nedeľa Fialová

Ez 37, 12b-14

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Rim 8, 8-11

Jn 11, 1-45

alebo kratšie

Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa, neumrie naveky.

13. týždeň

Pondelok 27. 3. 2023 meniny: Alena

Pondelok po 5. pôstnej nedeli Fialová

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

alebo kratšie

Dan 13, 41c-62

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Jn 8, 1-11

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Utorok 28. 3. 2023 meniny: Soňa

Utorok po 5. pôstnej nedeli Fialová

Nm 21, 4-9

Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21

R.: Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Jn 8, 21-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Streda 29. 3. 2023 meniny: Miroslav

Streda po 5. pôstnej nedeli Fialová

Dan 3, 14-20. 91-92. 95

(Ž) Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Chvála ti a sláva naveky.

Jn 8, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Štvrtok 30. 3. 2023 meniny: Vieroslava

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli Fialová

Gn 17, 3-9

Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu.

Jn 8, 51-59

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 31. 3. 2023 meniny: Benjamín

Piatok po 5. pôstnej nedeli Fialová

Jer 20, 10-13

Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7

R.: V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul.

Jn 10, 31-42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.