Február 2023

5. týždeň

Streda 1. 2. 2023 meniny: Tatiana

Streda 4. týždňa v Cezročnom období Zelená

Hebr 12, 4-7. 11-15

Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 2. 2. 2023 meniny: Erika, Erik

Obetovanie Pána Biela (sviatok)

Mal 3, 1-4

alebo

Hebr 2, 14-18

Ž 24, 7. 8. 9. 10

R.: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.

Lk 2, 22-40

alebo kratšie

Lk 2, 22-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

Piatok 3. 2. 2023 meniny: Blažej

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka Červená
alebo Svätého Oskára, biskupa Biela (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 1-8

Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 4. 2. 2023 meniny: Veronika

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 15-17. 20-21

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 5. 2. 2023 meniny: Agáta

5. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Iz 58, 7-10

Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. alebo Aleluja.

1 Kor 2, 1-5

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

6. týždeň

Pondelok 6. 2. 2023 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Červená (spomienka)

Gn 1, 1-19

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c

R.: Zo svojich diel nech sa teší Pán.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 7. 2. 2023 meniny: Vanda

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 1, 20 – 2, 4a

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 8. 2. 2023 meniny: Zoja

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho Biela
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny Biela (ľubovoľná spomienka)

Gn 2, 4b-9. 15-17

Ž 104, 1-2a. 27-28. 29b-30

R.: Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 9. 2. 2023 meniny: Zdenko

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 2, 18-25

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Piatok 10. 2. 2023 meniny: Gabriela

Svätej Školastiky, panny Biela (spomienka)

Gn 3, 1-8

Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Sobota 11. 2. 2023 meniny: Dezider

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej Biela (ľubovoľná spomienka)

Gn 3, 9-24

Ž 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nedeľa 12. 2. 2023 meniny: Perla

6. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Sir 15, 16-21

Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

1 Kor 2, 6-10

Mt 5, 17-37

alebo kratšie

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

7. týždeň

Pondelok 13. 2. 2023 meniny: Arpád

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 4, 1-15. 25

Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 14. 2. 2023 meniny: Valentín

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy Biela

Féria

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Na votívnu omšu o svätých Cyrilovi a Metodovi

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Pán zvestoval svoju spásu.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Božie kráľovstvo je medzi vami, hovorí Pán; prinášajte posolstvo pokoja všetkým ľuďom.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa – hlavní patróni diecézy Biela (sviatok)

Iz 52, 7-10

alebo

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Streda 15. 2. 2023 meniny: Pravoslav

Streda 6. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 8, 6-13. 20-22

Ž 116, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Mk 8, 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Štvrtok 16. 2. 2023 meniny: Ida, Liana

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období Zelená

Gn 9, 1-13

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mk 8, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Piatok 17. 2. 2023 meniny: Miloslava

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej Panny Márie Biela (ľubovoľná spomienka)

Gn 11, 1-9

Ž 33, 10-11. 12-13. 14-15

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Sobota 18. 2. 2023 meniny: Jaromír

Sobota 6. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Biela (ľubovoľná spomienka)

Hebr 11, 1-7

Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Mk 9, 2-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho."

Nedeľa 19. 2. 2023 meniny: Vlasta

7. nedeľa v Cezročnom období Zelená

Lv 19, 1-2. 17-18

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1 Kor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

8. týždeň

Pondelok 20. 2. 2023 meniny: Lívia

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období Zelená

Sir 1, 1-10

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Náš Pán kraľuje, oslavujme ho.

Mk 9, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 21. 2. 2023 meniny: Eleonóra

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi Biela (ľubovoľná spomienka)

Sir 2, 1-13

Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Streda 22. 2. 2023 meniny: Etela

Popolcová streda Fialová (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 23. 2. 2023 meniny: Roman, Romana

Štvrtok po Popolcovej strede Fialová

Spomienka svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Piatok 24. 2. 2023 meniny: Matej

Piatok po Popolcovej strede Fialová

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 25. 2. 2023 meniny: Frederik, Frederika

Sobota po Popolcovej strede Fialová

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 26. 2. 2023 meniny: Viktor

1. pôstna nedeľa Fialová

Gn 2, 7-9; 3, 1-7a

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Rim 5, 12-19

alebo kratšie

Rim 5, 12. 17-19

Mt 4, 1-11

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.