Február 2024

6. týždeň

Pondelok 5. 2. 2024 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

1 Kr 8, 1-7. 9-13

Ž 132, 6-7. 8-10

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 6. 2. 2024 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kr 8, 22-23. 27-30

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 7. 2. 2024 meniny: Vanda

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 10, 1-10

Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40

R.: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 8. 2. 2024 meniny: Zoja

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho B
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 11, 4-13

Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Piatok 9. 2. 2024 meniny: Zdenko

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 11, 29-32; 12, 19

Ž 81, 10-11b. 12-13. 14-15

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Sobota 10. 2. 2024 meniny: Gabriela

Svätej Školastiky, panny B (spomienka)

1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34

Ž 106, 6-7a. 19-20. 21-22

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nedeľa 11. 2. 2024 meniny: Dezider

6. nedeľa v Cezročnom období Z

Lv 13, 1-2. 45-46

Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

1 Kor 10, 31 – 11, 1

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

7. týždeň

Pondelok 12. 2. 2024 meniny: Perla

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 1-11

Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

R.: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 13. 2. 2024 meniny: Arpád

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 12-18

Ž 94, 12-13a. 14-15. 18-19

R.: Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 14. 2. 2024 meniny: Valentín

Popolcová streda F (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 15. 2. 2024 meniny: Pravoslav

Štvrtok po Popolcovej strede F

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Piatok 16. 2. 2024 meniny: Ida, Liana

Piatok po Popolcovej strede F

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 17. 2. 2024 meniny: Miloslava

Sobota po Popolcovej strede F

Spomienka siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej Panny Márie, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z ich spomienky.

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 18. 2. 2024 meniny: Jaromír

1. pôstna nedeľa F

Gn 9, 8-15

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

1 Pt 3, 18-22

Mk 1, 12-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

8. týždeň

Pondelok 19. 2. 2024 meniny: Vlasta

Pondelok po 1. pôstnej nedeli F

Lv 19, 1-2. 11-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mt 25, 31-46

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Utorok 20. 2. 2024 meniny: Lívia

Utorok po 1. pôstnej nedeli F

Iz 55, 10-11

Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 7-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Streda 21. 2. 2024 meniny: Eleonóra

Streda po 1. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Štvrtok 22. 2. 2024 meniny: Etela

Katedry svätého Petra, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Petrovi.

1 Pt 5, 1-4

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 16, 13-19

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Piatok 23. 2. 2024 meniny: Roman, Romana

Piatok po 1. pôstnej nedeli F

Spomienka svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho spomienky.

Ez 18, 21-28

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8

R.: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

Mt 5, 20-26

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Sobota 24. 2. 2024 meniny: Matej

Sobota po 1. pôstnej nedeli F

Dt 26, 16-19

Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Nedeľa 25. 2. 2024 meniny: Frederik, Frederika

2. pôstna nedeľa F

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 116, 10+15. 16-17. 18-19

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.

Rim 8, 31b-34

Mk 9, 2-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!