« »

Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice.
Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: ; = obidve z daného dňa.

Iz 37,33 – 38,6

Takto hovorí Pán o asýrskom kráľovi: Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, do tohto mesta nevkročí. Takto hovorí Pán: Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. Tu vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá! Nato odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky kráľ Sennacherib vrátil a býval v Ninive. A keď sa raz klaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Potom panoval miesto neho jeho syn Asarhaddon. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu Amosov syn, prorok Izaiáš, a povedal mu: Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Nato sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: Spomeň si, Pane, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré. A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Tu prehovoril Pán k Izaiášovi takto: Choď a povedz Ezechiášovi: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Hľa, pridám k tvojim dňom pätnásť rokov. A vytrhnem teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto zastávať.

Gn 13, 12 – 18

Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe! Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár.

Prís 14,27 – 15,4

Bázeň pred Pánom je zdrojom života, spôsobuje, aby sa vyhlo slučkám smrti. V množstve ľudu väzí honosenie kráľovo, a v malom počte ľudí vladárova záhuba. Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza bláznovstvo. Pokojná myseľ značí život pre telo, náruživosť je však (ako) hnis, čo sa vŕta do kostí. Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho Tvorcovi, ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva. Bezbožný zhynie svojou zlobou, spravodlivý sa však upevňuje svojou bezúhonnosťou. Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho muža, prejavuje sa však, čo je vnútri pochábľov. Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov. Kráľova priazeň sa dostáva rozumnému sluhovi, ničomníka však stíha jeho hnev. Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť. Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. Na všetkých miestach vidia oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. Lahodnosť jazyka je stromom života, ale zraňuje dušu, keď je nerestný.