« »

Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice.
Svätý apoštol Onezim.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: ; = obidve z daného dňa.

Iz 1, 1 – 20

Videnie, ktoré videl Izaiáš, syn Amosa, ktoré videl o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, ktorí kraľovali v Judsku. Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán prehovoril: Synov som zrodil a vyvýšil, ale oni ma odvrhli. Vôl spoznal svojho majiteľa a osol jasle svojho pána, ale Izrael ma nespoznal, môj ľud nepochopil. Beda hriešnemu národu, ľudu plnému hriechov, zlému potomstvu, skazeným synom. Opustili ste Pána, rozhnevali ste Svätého Izraela, odcudzili ste sa. Prečo sa ešte zraňujete, keď pridávate neprávosti? Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. Od päty po temä nič na ňom nie je celé: opuchlina, jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom. Vaša krajina je pustá, vaše mestá sú vypálené ohňom. Vašu pôdu vám pred očami zožierajú cudzinci, spustla, skazená od cudzincov. Dcéra Siona je opustená ako stan vo vinici, ako kolibka na uhorkovisku, ako obliehané mesto. Keby nám Pán zástupov nebol ponechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma, podobali by sme sa Gomore. Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj Boží zákon, ľud gomorský! Načo mi množstvo vašich obetí? – hovorí Pán. Plný som celopalov baranov a tuku jahniat, nechcem krv býkov a capov. Ani neprichádzajte ukázať sa mi, lebo kto hľadá tieto veci z vašej ruky? Nechoďte viac po mojom dvore. Ak mi prinesiete pšeničnú múku, bude to zbytočné, kadidlo je mi odporné. Neznesiem vaše novmesiace, soboty a veľký deň. Moja duša nenávidí pôst a nečinnosť, vaše novmesiace a vaše sviatky. Presýtil som sa vami, už neznesiem vaše hriechy. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi. Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna biele. Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo to hovorili ústa Pánove.

Gn 1, 1 – 13

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň jeden. Potom Boh povedal: Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami! I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. Potom Boh povedal: Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš! A stalo sa tak. Vody, ktoré boli pod nebom, sa zhromaždili na jedno miesto a ukázala sa súš. A Boh nazval súš zemou a zhromaždisko vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.

Prís 1, 1 – 20

Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho, ktorý kraľoval v Izraeli. Hodia sa na poznanie múdrosti a náuky, robia schopnými porozumieť reči rozumné, dosiahnuť cvik, chápavosť, spravodlivosť, právo a statočnosť, dávajú neskúseným rozvážnosť, mladíkom um a dômysel. Obohacujú vedomosti, keď ich múdry počuje, a rozumný si nadobúda zručnosť v chápaní príslovia a dôvtipného výroku, slov mudrcov a tiež ich hádaniek. Počiatkom múdrosti je Božia bázeň, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným a tvoju šiju zlatým náhrdelníkom. Keby ťa, syn môj, navádzali hriešnici, neprivoľ! Keby vraveli: Poď s nami striehnuť na bezúhonného človeka, klásť nevinnému pre nič za nič tajné nástrahy; pohlťme ich sťa ríša mŕtvych, zaživa a do chĺpka, jak tých, čo zostupujú do hrobu. Získame všelijaký cenný majetok, naplníme si domy korisťou. Hodíš si s nami kocku vospolok, my všetci budeme mať mešec spoločný. Nekráčaj s nimi, syn môj, po ceste, zdrž svoju nohu od ich chodníka! Lebo ich nohy bežia za zlým a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď darmo rozťahovať sieť pred zrakmi okrídlencov! Títo však svojej vlastnej krvi kladú nástrahy, sami si nastavujú kosílku. Takáto sudba stíha každého, kto baží po zisku; chamtivosť ho pripravuje o život. Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas.