« »

Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie.
Svätý mučeník Charalampés.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémia na večierni: = z daného dňa.

Joel 2, 12 – 26

Takto hovorí Pán: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom a plačom i nárekom. Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie. Možno sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie, obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých, aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy; prečo by mali vravieť medzi národmi: Kdeže je ich Boh? Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a ušetril svoj ľud. Pán odpovedal svojmu ľudu: Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a viac vás nedám na potupu národom. A toho, čo je zo severu, oddialim od vás, odoženiem ho na suchú a pustú zem, jeho predvoj k Východnému moru a jeho zadný voj k Západnému moru. Jeho zápach sa bude roznášať a jeho smrad bude vystupovať, pretože urobil priveľa. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, pretože Pán konal veľkolepo. Neboj sa, poľná zverina, lebo sa rozzelenajú nivy púšte, lebo strom prinesie svoje ovocie, figovník a vinič vydajú svoju silu. Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a zošle vám dážď ranný a neskorý ako kedysi, takže sa humná naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom a olejom. Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč, moje veľké vojsko, ktoré som na vás poslal. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí.

Joel 3, 12 – 21

Takto hovorí Pán: Nech sa vzbudia a vystúpia národy do Jozafatského údolia, lebo tam si zasadnem súdiť všetky okolité národy. Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte, šliapte, lebo lis je plný, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký. Zástup za zástupom v Údolí rozsudku, lebo blízo je Pánov deň v Údolí rozsudku. Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk. A Pán bude volať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; a otrasú sa nebesá i zem. Pán je však útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela. I poznáte, že ja som Pán, váš Boh, čo bývam na svojom svätom vrchu, na Sione. Jeruzalem bude svätý a cudzinci viac cezeň neprejdú. V ten deň budú vrchy kvapkať mušt, z kopcov bude vytekať mlieko, zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda a z Pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude Dolinu agátov. Egypt bude pustatinou a Edom bude pustou stepou pre násilie proti synom Júdu, ktorí vylievali nevinnú krv v ich krajine. Júda bude trvať naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Pomstím ich nepomstenú krv a Pán bude prebývať na Sione.