« »

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa
alebo Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu

Asýrsky kráľ Salmanasar prešiel celú krajinu, tiahol proti Samárii a tri roky ju obliehal. V deviatom roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal a Izraelitov odvliekol do Asýrska. Usadil ich v Hale, pri rieke Habor v Gozane a v médskych mestách.

Toto sa stalo preto, že synovia Izraela hrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny z područia faraóna, egyptského kráľa, a uctievali cudzích bohov. Žili podľa obyčají národov, ktoré Pán vyhubil spred synov Izraela, a podľa obyčají izraelských kráľov, ktorí robili takisto.

A Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov, keď hovoril: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje nariadenia a príkazy presne podľa zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch prorokoch.“ Ale oni nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval.

Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu.

Kniha žalmov   −   Ž 60, 3. 4-5. 12-13

R.: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; *
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obrát’. R.
Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, *
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.
Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, *
napojil si nás vínom závratu. R.
Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? *
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
Pomôž nám dostat’ sa z útlaku, *
pretože ľudská pomoc nestačí.
S Bohom budeme udatní, *
on našich utláčateľov pošliape. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Vyhoď najprv brvno zo svojho oka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?!

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“