« »

Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice.
(BUĎ:
Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.
ALEBO:
Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.)


Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

Parémie na večierni: ; ; ; ; ; = prvé tri Nanebovstúpeniu, ďalšie tri Tretiemu nájdeniu.

41. začalo (Sk 18, 22 – 28)

V tých dňoch, keď Pavol zostúpil do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a zišiel do Antiochie. Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achájska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Kristus.

Jn 43. začalo (12, 36 – 47)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.” Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?” Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.” Toto povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.”

Iz 2, 2 – 3e

Takto hovorí Pán: V posledných dňoch bude Pánov vrch i Boží dom na temenách vrchov dobre viditeľný a vyvýši sa nad pahorky. Prídu k nemu všetky národy, pôjdu mnohé kmene a povedia: Hor sa, vystúpme na Pánov vrch a do domu Jakubovho Boha! Zvestuje nám svoju cestu a budeme po nej kráčať!

Iz 62,10 – 63,3b. 7-9

Takto hovorí Pán: Choďte a kráčajte cez moje brány, pripravte mi cestu, urobte cestu môjmu ľudu a odhádžte kamene, ktoré ležia na ceste! Vztýčte znamenie k národom! Veď hľa, Pán spôsobí, že to bude počuť až do konca zeme. Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj Spasiteľ, ktorý má pri sebe mzdu a pred svojou tvárou svoje dielo! Nazve ich Svätý ľud, ktorý Pán vykúpil, ty však budeš nazvaný Vyhľadávané mesto a neopustené. Kto je ten, čo prišiel z Edomu, v červených rúchach z Bosoru, krásny v odeve a volá s mocou? To som ja; rozprávam o spravodlivosti a rozsudku spásy. Prečo sú tvoje rúcha červené a tvoje šaty ako od šliapania lisu? Som plný šliapania lisu a spomedzi národov nik nebol so mnou. Spomínal som Pánovo milosrdenstvo a Pánove dobrodenia vo všetkom, čím nám odplatil. Pán, dobrý sudca domu Izraela, zaobchádza s nami podľa svojho milosrdenstva a podľa množstva svojej spravodlivosti. Povedal: Azda to nie je môj ľud? Sú to deti a nebudú zavrhnuté! I bolo im to na záchranu z každej tiesne. Nezachránil ich posol ani anjel, no sám Pán, lebo ich miluje a zľutúva sa nad nimi. Sám ich vykúpil, prijal a vyvýšil po všetky dni vekov.

Zach 14, 1a. 4a. 8-11

Takto hovorí Pán: Hľa, prichádza Pánov deň! V ten deň zastanú jeho nohy na Olivovom vrchu, ktorý leží oproti Jeruzalemu na východ. V ten deň bude vytekať z Jeruzalema živá voda; polovica z nej do prvého mora a polovica z nej do posledného mora. Takto to bude počas žatvy aj v jeseni. A Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno; ono bude obkolesovať celú zem i púšť od Gabe až po Remmón južne od Jeruzalema. Vznesie sa, zostane však na mieste od Benjamínovej brány až po miesto prvej brány, až po nárožnú bránu, až po vežu Ananeil, až po žľab kráľových lisov. Usídlia sa v ňom, prekliatie už nebude a Jeruzalem bude bývať v nádeji.

Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1

Takto hovorí Pán: „Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí Boh. Kňazi, hovorte k srdcu Jeruzalema a povzbudzujte ho, že sa rozmnožila jeho poníženosť. Veď jeho hriech je zničený, lebo dostal z Pánovej ruky dvojnásobne za svoje prehrešenia. Hlas volajúceho na púšti: «Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu!» Ty, ktorý ohlasuješ dobrú správu Sionu, vystúp na vysoký vrch! Ty, ktorý ohlasuješ dobrú správu Jeruzalemu, pozdvihni mocne svoj hlas! Vystúpte, nebojte sa! Ja som Pán, Boh, ja vypočujem chudobných, ja som Boh Izraela, neopustím ich, ale na vrchoch otvorím rieky a uprostred polí pramene, z púšte urobím lúku, z vyprahnutej zeme pramene vôd. Nech sa zhora veselí nebo, nech z oblakov prší spravodlivosť! Nech zažiari zem a vydá milosrdenstvo a zároveň nech zažiari spravodlivosť! Ohlasujte to veselým hlasom a nech je to počuť, hlásajte to až do končín zeme. Hovorte, že Pán vykúpil svojho služobníka Jakuba a keď vysmädnú na púšti, vyvedie pre nich vodu zo skaly. Veseľ sa, neplodná, ktorá si nerodila, krič a volaj, ktorá si nemala bolesti, lebo opustená má viac detí ako vydatá.“

Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6

Takto hovorí Pán, Vševládca: Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. A príde do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte. Kto však znesie deň jeho príchodu? Veď on vstúpi ako roztápajúci oheň, ako zelina práčov, a bude roztápať a čistiť, ako sa roztápa a čistí striebro a zlato. Priblíži sa k vám na súd a bude rýchlym svedkom proti čarodejníkom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a proti tým, ktorí oberajú nádenníka o mzdu, proti tým, ktorí páchajú násilie na vdovách a bijú päsťami siroty, proti tým, ktorí nespravodlivo súdia cudzinca a proti tým, ktorí sa ho neboja, hovorí Pán, Vševládca. Lebo ja som Pán, váš Boh, a nemením sa, ale vy, Jakubovi synovia, ste sa odklonili od Zákona a nezachovali ste ho. Preto sa obráťte ku mne a ja sa obrátim k vám, hovorí Pán, Vševládca; a budú vás blahoslaviť všetky národy. A pochopíte, že ja som Pán, ktorý vidí rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým v deň, keď urobím zisk pre tých, čo ma milujú. Poznajte teda a pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorý vám uložil na Horebe, na príkazy a nariadenia pre celý Izrael. A hľa, ja vám pošlem Eliáša Tesbana, skôr než príde Pánov deň, veľký a slávny. On nasmeruje srdce otca k synovi a srdce človeka k svojmu blížnemu, aby som pri príchode celkom nedoráňal zem, hovorí Pán, Vševládca, Boh, Izraelov Svätý.

Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7

Spravodlivý, aj keď zomrie predčasne, bude na mieste pokoja. Zomierajúci spravodlivý odsúdi živých nespravodlivých. Uvidia totiž koniec múdreho, no nepochopia, čo s ním Pán zamýšľal. Strmlav ich pozráža, pričom ani nehlesnú, vykýva ich zo základov, do posledného budú opustení a v bolesti, budú trpieť a ich pamiatka bude zničená. Zbabelci začnú rozmýšľať nad svojimi hriechmi a ich neprávosti ich usvedčia z očí do očí. Vtedy spravodlivý bude stáť s veľkou odvahou pred tvárou tých, čo ho sužovali a neuznávali jeho námahy. Tí, ktorí to uvidia, budú zmätení veľkým strachom, a zmeravejú z neočakávanej záchrany. S ľútosťou si budú vravieť a v tiesni ducha budú vzdychať: „To je ten, z ktorého sme si kedysi robili posmech a znevažujúce príslovia. My hlupáci, jeho život sme považovali za šialenstvo a jeho koniec za potupný. A hľa, pripočítali ho medzi Božích synov a jeho údel je medzi svätými! Teda my sme zablúdili z cesty pravdy, nám nesvietilo svetlo spravodlivosti a nám nežiarilo Slnko. Naplnili sme sa chodníkmi neprávosti a záhuby, kráčali sme neprechodnou púšťou a nepoznali sme Pánove cesty.“