«

5
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

7
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

6. týždeň