«

3
7
.

t
ý
ž
d
e
ň

«
»

3
9
.

t
ý
ž
d
e
ň

»

38. týždeň