Apríl 2021

13. týždeň

Štvrtok 1. 4. 2021 meniny: Hugo

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok F
alebo večer Zelený štvrtok Pánovej večere B

Omša svätenia olejov

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

Ž 89, 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Zjv 1, 4b. 5-8

Lk 4, 16-21

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Ex 12, 1-8. 11-14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

1 Kor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 2. 4. 2021 meniny: Zita

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Č

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Sobota 3. 4. 2021 meniny: Richard

Biela sobota

Dnes Cirkev neslávi obetu omše.

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Po zotmení sa slávi Veľkonočná vigília z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B (slávnosť s oktávou)

Vigília

Gn 1, 1 – 2, 2

alebo kratšie

Gn 1, 1. 26-31a

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

alebo

Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Gn 22, 1-18

alebo kratšie

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ex 14, 15 – 15, 1a

(Ž) Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Iz 54, 5-14

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Iz 55, 1-11

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Ez 36, 16-17a. 18-28

Ž 42, 3. 5b-e; 43, 3. 4

R.: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

alebo

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Rim 6, 3-11

- Epištola

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Aleluja.

Mk 16, 1-8

Nedeľa 4. 4. 2021 meniny: Izidor

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B (slávnosť s oktávou)

Omša cez deň

Sk 10, 34a. 37-43

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.

Kol 3, 1-4

alebo

1 Kor 5, 6b-8

Sekvencia

Jn 20, 1-9

alebo

Mk 16, 1-8

alebo večer

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

14. týždeň

Pondelok 5. 4. 2021 meniny: Miroslava

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 14. 22-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Mt 28, 8-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Utorok 6. 4. 2021 meniny: Irena

Utorok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 36-41

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja.

Jn 20, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Streda 7. 4. 2021 meniny: Zoltán

Streda vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 1-10

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. alebo Aleluja.

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Štvrtok 8. 4. 2021 meniny: Albert

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 11-26

Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! alebo Aleluja.

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Piatok 9. 4. 2021 meniny: Milena

Piatok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 1-12

Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

Jn 21, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sobota 10. 4. 2021 meniny: Igor

Sobota vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Nedeľa 11. 4. 2021 meniny: Július

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva B

Sk 4, 32-35

Ž 118, 2-4. 16ab +17-18. 22-24

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

1 Jn 5, 1-6

Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

15. týždeň

Pondelok 12. 4. 2021 meniny: Estera

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 4, 23-31

Ž 2, 1-3. 4-6. 7-9

R.: Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. alebo Aleluja.

Jn 3, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 13. 4. 2021 meniny: Aleš

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Martina I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 4, 32-37

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel. alebo Aleluja.

Jn 3, 7b-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

Streda 14. 4. 2021 meniny: Justína

Streda po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 17-26

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Štvrtok 15. 4. 2021 meniny: Fedor

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 27-33

Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. alebo Aleluja.

Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Piatok 16. 4. 2021 meniny: Dana, Danica

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 34-42

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Aleluja.

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Sobota 17. 4. 2021 meniny: Rudolf

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 6, 1-7

Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. alebo Aleluja.

Jn 6, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

Nedeľa 18. 4. 2021 meniny: Valér

3. veľkonočná nedeľa B

Sk 3, 13-15. 17-19

Ž 4, 2. 4. 7. 9

R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. alebo Aleluja.

1 Jn 2, 1-5a

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

16. týždeň

Pondelok 19. 4. 2021 meniny: Jela

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 6, 8-15

Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 20. 4. 2021 meniny: Marcel

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 7, 51 – 8, 1a

Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

R.: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.

Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Streda 21. 4. 2021 meniny: Ervín

Streda po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Sk 8, 1b-8

Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 35-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Každý, kto verí vo mňa, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

Štvrtok 22. 4. 2021 meniny: Slavomír

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 8,26-36. 38-40

Ž 66, 8-9. 16-17. 20

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 44-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 23. 4. 2021 meniny: Vojtech

Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 9, 1-20

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 6, 52-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Sobota 24. 4. 2021 meniny: Juraj

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Juraja, mučeníka Č
alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 9, 31-42

Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? alebo Aleluja.

Jn 6, 60-69

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Nedeľa 25. 4. 2021 meniny: Marek

4. veľkonočná nedeľa B

Sk 4, 8-12

Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

1 Jn 3, 1-2

Jn 10, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

17. týždeň

Pondelok 26. 4. 2021 meniny: Jaroslava

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 11, 1-18

Ž 42, 2-3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. alebo Aleluja.

Jn 10, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Utorok 27. 4. 2021 meniny: Jaroslav

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 11, 19-26

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: Chváľte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 10, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Streda 28. 4. 2021 meniny: Jarmila

Streda po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka Č
alebo Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 12, 24 – 13, 5a

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 12, 44-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 29. 4. 2021 meniny: Lea

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy B (sviatok)

1 Jn 1, 5 – 2, 2

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

R.: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. alebo Aleluja.

Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Piatok 30. 4. 2021 meniny: Anastázia

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Pia V., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Sk 13, 26-33

Ž 2, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Oslávil si, Otče, svojho Syna. alebo Aleluja.

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.