Február 2020

6. týždeň

Pondelok 3. 2. 2020 meniny: Blažej

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka Č
alebo Svätého Oskára, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

Mk 5, 1-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Utorok 4. 2. 2020 meniny: Veronika

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období Z

2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma.

Mk 5, 21-43

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Streda 5. 2. 2020 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

2 Sam 24, 2. 9-17

Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 6. 2. 2020 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kr 2, 1-4. 10-12

(Ž) 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 7. 2. 2020 meniny: Vanda

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 47, 2-13

Ž 18, 31. 47+50. 51

R.: Velebím ťa, Bože, ty moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 8. 2. 2020 meniny: Zoja

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho B
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 3, 4-13

Ž 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R.: Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 9. 2. 2020 meniny: Zdenko

5. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 58, 7-10

Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. alebo Aleluja.

1 Kor 2, 1-5

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

7. týždeň

Pondelok 10. 2. 2020 meniny: Gabriela

Svätej Školastiky, panny B (spomienka)

1 Kr 8, 1-7. 9-13

Ž 132, 6-7. 8-10

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 11. 2. 2020 meniny: Dezider

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 8, 22-23. 27-30

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 12. 2. 2020 meniny: Perla

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 10, 1-10

Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40

R.: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 13. 2. 2020 meniny: Arpád

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 11, 4-13

Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Piatok 14. 2. 2020 meniny: Valentín

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy B

Na omšu z férie

1 Kr 11, 29-32; 12, 19

Ž 81, 10-11b. 12-13. 14-15

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Na votívnu omšu o svätých Cyrilovi a Metodovi

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Pán zvestoval svoju spásu.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Božie kráľovstvo je medzi vami, hovorí Pán; prinášajte posolstvo pokoja všetkým ľuďom.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy B (sviatok)

Iz 52, 7-10

alebo

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Sobota 15. 2. 2020 meniny: Pravoslav

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34

Ž 106, 6-7a. 19-20. 21-22

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nedeľa 16. 2. 2020 meniny: Ida, Liana

6. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 15, 16-21

Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

1 Kor 2, 6-10

Mt 5, 17-37

alebo kratšie

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

8. týždeň

Pondelok 17. 2. 2020 meniny: Miloslava

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Jak 1, 1-11

Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

R.: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 18. 2. 2020 meniny: Jaromír

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 12-18

Ž 94, 12-13a. 14-15. 18-19

R.: Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 19. 2. 2020 meniny: Vlasta

Streda 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 19-27

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

Mk 8, 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Štvrtok 20. 2. 2020 meniny: Lívia

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Mk 8, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Piatok 21. 2. 2020 meniny: Eleonóra

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Jak 2, 14-24. 26

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Sobota 22. 2. 2020 meniny: Etela

Katedra svätého Petra, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Petrovi.

1 Pt 5, 1-4

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Nedeľa 23. 2. 2020 meniny: Roman, Romana

7. nedeľa v Cezročnom období Z

Lv 19, 1-2. 17-18

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1 Kor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

9. týždeň

Pondelok 24. 2. 2020 meniny: Matej

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 3, 13-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 9, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 25. 2. 2020 meniny: Frederik, Frederika

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 4, 1-10

Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23

R.: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Streda 26. 2. 2020 meniny: Viktor

Popolcová streda F (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 27. 2. 2020 meniny: Alexander

Štvrtok po Popolcovej strede F

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Piatok 28. 2. 2020 meniny: Zlatica

Piatok po Popolcovej strede F

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľadajte dobro, a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 29. 2. 2020 meniny: Radomír

Sobota po Popolcovej strede F

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.