Február 2019

6. týždeň

Pondelok 4. 2. 2019 meniny: Veronika

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 11, 32-40

Ž 31, 20. 21. 22. 23. 24

R.: Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mk 5, 1-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Utorok 5. 2. 2019 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

Hebr 12, 1-4

Ž 22, 26b-27. 28+30ab. 30c-32

R.: Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane.

Mk 5, 21-43

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Streda 6. 2. 2019 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Hebr 12, 4-7. 11-15

Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 7. 2. 2019 meniny: Vanda

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 12, 18-19. 21-24

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 8. 2. 2019 meniny: Zoja

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho B
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 1-8

Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 9. 2. 2019 meniny: Zdenko

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 15-17. 20-21

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 10. 2. 2019 meniny: Gabriela

5. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 6, 1-2a. 3-8

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8

R.: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

1 Kor 15, 1-11

alebo kratšie

1 Kor 15, 3-8. 11

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

7. týždeň

Pondelok 11. 2. 2019 meniny: Dezider

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej B (ľubovoľná spomienka)

Gn 1, 1-19

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c

R.: Zo svojich diel nech sa teší Pán.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 12. 2. 2019 meniny: Perla

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 1, 20 – 2, 4a

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 13. 2. 2019 meniny: Arpád

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 2, 4b-9. 15-17

Ž 104, 1-2a. 27-28. 29b-30

R.: Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 14. 2. 2019 meniny: Valentín

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy B

Na omšu z férie

Gn 2, 18-25

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Na votívnu omšu o svätých Cyrilovi a Metodovi

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Pán zvestoval svoju spásu.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Božie kráľovstvo je medzi vami, hovorí Pán; prinášajte posolstvo pokoja všetkým ľuďom.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy B (sviatok)

Iz 52, 7-10

alebo

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 15. 2. 2019 meniny: Pravoslav

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 3, 1-8

Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Sobota 16. 2. 2019 meniny: Ida, Liana

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Gn 3, 9-24

Ž 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nedeľa 17. 2. 2019 meniny: Miloslava

6. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 17, 5-8

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

1 Kor 15, 12. 16-20

Lk 6, 17. 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Radujte sa a jasajte, lebo máme hojnú odmenu v nebi!

8. týždeň

Pondelok 18. 2. 2019 meniny: Jaromír

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 4, 1-15. 25

Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 19. 2. 2019 meniny: Vlasta

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 20. 2. 2019 meniny: Lívia

Streda 6. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 8, 6-13. 20-22

Ž 116, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.

Mk 8, 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Štvrtok 21. 2. 2019 meniny: Eleonóra

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Gn 9, 1-13

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Mk 8, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Piatok 22. 2. 2019 meniny: Etela

Katedra svätého Petra, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Petrovi.

1 Pt 5, 1-4

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Sobota 23. 2. 2019 meniny: Roman, Romana

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Hebr 11, 1-7

Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Mk 9, 2-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho."

Nedeľa 24. 2. 2019 meniny: Matej

7. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1 Kor 15, 45-49

Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.