Február 2015

6. týždeň

Pondelok 2. 2. 2015 meniny: Erika, Erik

Obetovanie Pána B (sviatok)

Mal 3, 1-4

alebo

Hebr 2, 14-18

Ž 24, 7. 8. 9. 10

R.: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.

Lk 2, 22-40

alebo kratšie

Lk 2, 22-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

Utorok 3. 2. 2015 meniny: Blažej

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka Č
alebo Svätého Oskára, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 12, 1-4

Ž 22, 26b-27. 28+30ab. 30c-32

R.: Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane.

Mk 5, 21-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Streda 4. 2. 2015 meniny: Veronika

Streda 4. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 12, 4-7. 11-15

Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 5. 2. 2015 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

Hebr 12, 18-19. 21-24

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 6. 2. 2015 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Hebr 13, 1-8

Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 7. 2. 2015 meniny: Vanda

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 15-17. 20-21

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 8. 2. 2015 meniny: Zoja

5. nedeľa v Cezročnom období Z

Jób 7, 1-4. 6-7

Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom. alebo Aleluja.

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Mk 1, 29-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

7. týždeň

Pondelok 9. 2. 2015 meniny: Zdenko

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 1, 1-19

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c

R.: Zo svojich diel nech sa teší Pán.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 10. 2. 2015 meniny: Gabriela

Svätej Školastiky, panny B (spomienka)

Gn 1, 20 – 2, 4a

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 11. 2. 2015 meniny: Dezider

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Gn 2, 4b-9. 15-17

Ž 104, 1-2a. 27-28. 29b-30

R.: Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

V omši o Panne Márii

Iz 66, 10-14c

(Ž) Jdt 13, 18b-e. 19

R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.

Jn 2, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Štvrtok 12. 2. 2015 meniny: Perla

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 2, 18-25

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Piatok 13. 2. 2015 meniny: Arpád

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 3, 1-8

Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Sobota 14. 2. 2015 meniny: Valentín

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, patrónov Európy B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Gn 3, 9-24

Ž 90, 2. 3-4. 5-6. 12-13

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Votívna omša svätých Cyrila a Metoda

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy B (sviatok)

Iz 52, 7-10

alebo

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Nedeľa 15. 2. 2015 meniny: Pravoslav

6. nedeľa v Cezročnom období Z

Lv 13, 1-2. 45-46

Ž 32, 1-2. 5. 11

R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

1 Kor 10, 31 – 11, 1

Mk 1, 40-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

8. týždeň

Pondelok 16. 2. 2015 meniny: Ida, Liana

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 4, 1-15. 25

Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 17. 2. 2015 meniny: Miloslava

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Ž 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 18. 2. 2015 meniny: Jaromír

Popolcová streda F (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 19. 2. 2015 meniny: Vlasta

Štvrtok po popolcovej strede F

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Piatok 20. 2. 2015 meniny: Lívia

Piatok po popolcovej strede F

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Milujte dobro a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 21. 2. 2015 meniny: Eleonóra

Sobota po popolcovej strede F

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 22. 2. 2015 meniny: Etela

1. pôstna nedeľa F

Gn 9, 8-15

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.

1 Pt 3, 18-22

Mk 1, 12-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

9. týždeň

Pondelok 23. 2. 2015 meniny: Roman, Romana

Pondelok po 1. pôstnej nedeli F

Lv 19, 1-2. 11-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mt 25, 31-46

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Utorok 24. 2. 2015 meniny: Matej

Utorok po 1. pôstnej nedeli F

Iz 55, 10-11

Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 7-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Streda 25. 2. 2015 meniny: Frederik, Frederika

Streda po 1. pôstnej nedeli F

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Štvrtok 26. 2. 2015 meniny: Viktor

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli F

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Piatok 27. 2. 2015 meniny: Alexander

Piatok po 1. pôstnej nedeli F

Ez 18, 21-28

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8

R.: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

Mt 5, 20-26

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Sobota 28. 2. 2015 meniny: Zlatica

Sobota po 1. pôstnej nedeli F

Dt 26, 16-19

Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!