Február 2014

6. týždeň

Pondelok 3. 2. 2014 meniny: Blažej

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka Č
alebo Svätého Oskára, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

Mk 5, 1-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Utorok 4. 2. 2014 meniny: Veronika

Utorok 4. týždňa v Cezročnom období Z

2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma.

Mk 5, 21-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Streda 5. 2. 2014 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

2 Sam 24, 2. 9-17

Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

R.: Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 6. 2. 2014 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

1 Kr 2, 1-4. 10-12

(Ž) 1 Krn 29, 10bc. 11. 12

R.: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 7. 2. 2014 meniny: Vanda

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Sir 47, 2-13

Ž 18, 31. 47+50. 51

R.: Velebím ťa, Bože, ty moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 8. 2. 2014 meniny: Zoja

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho B
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 3, 4-13

Ž 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14

R.: Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 9. 2. 2014 meniny: Zdenko

5. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 58, 7-10

Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

1 Kor 2, 1-5

Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

7. týždeň

Pondelok 10. 2. 2014 meniny: Gabriela

Svätej Školastiky, panny B (spomienka)

1 Kr 8, 1-7. 9-13

Ž 132, 6-7. 8-10

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Utorok 11. 2. 2014 meniny: Dezider

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 8, 22-23. 27-30

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Aké milé sú tvoje chrámy, Pane.

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 12. 2. 2014 meniny: Perla

Streda 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 10, 1-10

Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40

R.: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.

Mk 7, 14-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 13. 2. 2014 meniny: Arpád

Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období Z

1 Kr 11, 4-13

Ž 106, 3-4. 35-36. 37+40

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmime zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Piatok 14. 2. 2014 meniny: Valentín

Piatok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, patrónov Európy B (na Slovensku féria; v Európe sviatok)

Féria

1 Kr 11, 29-32; 12, 19

Ž 81, 10-11b. 12-13. 14-15

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

Mk 7, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Votívna omša svätých Cyrila a Metoda

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy B (sviatok)

Iz 52, 7-10

alebo

Ef 4, 1-7. 11-13

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Sobota 15. 2. 2014 meniny: Pravoslav

Sobota 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34

Ž 106, 6-7a. 19-20. 21-22

R.: Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.

Mk 8, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nedeľa 16. 2. 2014 meniny: Ida, Liana

6. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 15, 16-21

Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

1 Kor 2, 6-10

Mt 5, 17-37

alebo kratšie

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

8. týždeň

Pondelok 17. 2. 2014 meniny: Miloslava

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie B (ľubovoľná spomienka)

Jak 1, 1-11

Ž 119, 67. 68. 71. 72. 75. 76

R.: Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť.

Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Utorok 18. 2. 2014 meniny: Jaromír

Utorok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 12-18

Ž 94, 12-13a. 14-15. 18-19

R.: Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš.

Mk 8, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Streda 19. 2. 2014 meniny: Vlasta

Streda 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 1, 19-27

Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

Mk 8, 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Štvrtok 20. 2. 2014 meniny: Lívia

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 2, 1-9

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

Mk 8, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Piatok 21. 2. 2014 meniny: Eleonóra

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Jak 2, 14-24. 26

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.

Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Sobota 22. 2. 2014 meniny: Etela

Katedra svätého Petra, apoštola B (sviatok)

Tieto čítania sa berú aj na votívnu omšu o svätom apoštolovi Petrovi.

1 Pt 5, 1-4

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 16, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Nedeľa 23. 2. 2014 meniny: Roman, Romana

7. nedeľa v Cezročnom období Z

Lv 19, 1-2. 17-18

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1 Kor 3, 16-23

Mt 5, 38-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

9. týždeň

Pondelok 24. 2. 2014 meniny: Matej

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 3, 13-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Mk 9, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Utorok 25. 2. 2014 meniny: Frederik, Frederika

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 4, 1-10

Ž 55, 7-8. 9-10a. 10b-11. 23

R.: Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová.

Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Streda 26. 2. 2014 meniny: Viktor

Streda 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 4, 13-17

Ž 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Štvrtok 27. 2. 2014 meniny: Alexander

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 5, 1-6

Ž 49, 14-15b. 15cd+16. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie.

Piatok 28. 2. 2014 meniny: Zlatica

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období Z

Jak 5, 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.