August 2014

32. týždeň

Pondelok 4. 8. 2014 meniny: Dominik, Dominika

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza B (spomienka)

Jer 28, 1-17

Ž 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102

R.: Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Utorok 5. 8. 2014 meniny: Hortenzia

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.

Mt 14, 22-36

alebo

Mt 15, 1-2. 10-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

V omši o Panne Márii

Zjv 21, 1-5a

(Ž) Jdt 13, 18b-e. 19

R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 6. 8. 2014 meniny: Jozefína

Premenenie Pána B (sviatok)

Dan 7, 9-10. 13-14

alebo

2 Pt 1, 16-19

Ž 97, 1-2. 5-6. 9

R.: Pánovu slávu uvidia všetky národy.

Mt 17, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho

Štvrtok 7. 8. 2014 meniny: Štefánia

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Kajetána, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jer 31, 31-34

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 16, 13-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Piatok 8. 8. 2014 meniny: Oskar

Svätého Dominika, kňaza B (spomienka)

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

(Ž) Dt 32, 35c-36b. 39a-d. 41

R.: Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 9. 8. 2014 meniny: Ľubomíra

Svätej Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy Č (sviatok)

Oz 2, 16bc. 17c-e. 21-22

Ž 45, 11-12. 14-15. 16-17

R.: Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. alebo Ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi!

Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je múdra panna, lebo ju Pán našiel bedliť; keď prišiel ženích, vošla s ním na svadobnú hostinu.

Nedeľa 10. 8. 2014 meniny: Vavrinec

19. nedeľa v Cezročnom období Z

1 Kr 19, 9a. 11-13a

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Rim 9, 1-5

Mt 14, 22-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

33. týždeň

Pondelok 11. 8. 2014 meniny: Zuzana

Svätej Kláry, panny B (spomienka)

Ez 1, 2-5. 24-28c

Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Utorok 12. 8. 2014 meniny: Darina

Utorok 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Ez 2, 8 – 3, 4

Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Streda 13. 8. 2014 meniny: Ľubomír

Streda 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hypolita, kňaza, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Ez 9, 1-7; 10, 18-22

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Pánova sláva prevyšuje nebesia.

Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Štvrtok 14. 8. 2014 meniny: Mojmír

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Ez 12, 1-12

Ž 78, 56-57. 58-59. 61-62

R.: Nezabúdajme na Pánove diela.

Mt 18, 21 – 19, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam.

Piatok 15. 8. 2014 meniny: Marcela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie B (slávnosť)

V deň slávnosti

Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c

Ž 45, 10. 11-12. 15-16

R.: Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.

1 Kor 15, 20-27a

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Mária bola vzatá do neba; plesajú zástupy anjelov.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: ROŽŇAVA: Nanebovzatie Panny Márie - titul katedrály B (slávnosť)

Čítania zo slávnosti.

Sobota 16. 8. 2014 meniny: Leonard

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Štefana Uhorského B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 17. 8. 2014 meniny: Milica

20. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 56, 1. 6-7

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy.

Rim 11, 13-15. 29-32

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

34. týždeň

Pondelok 18. 8. 2014 meniny: Elena, Helena

Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období Z

Ez 24, 15-24

(Ž) Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.

Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 19. 8. 2014 meniny: Lýdia

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Eudes, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Ez 28, 1-10

(Ž) Dt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b

R.: Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.

Mt 19, 23-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Streda 20. 8. 2014 meniny: Anabela

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Ez 34, 1-11

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Štvrtok 21. 8. 2014 meniny: Jana

Svätého Pia X., pápeža B (spomienka)

Ez 36, 23-28

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení.

Mt 22, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Piatok 22. 8. 2014 meniny: Tichomír

Panny Márie Kráľovnej B (spomienka)

Ez 37, 1-14

Ž 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Sobota 23. 8. 2014 meniny: Filip

Sobota 20. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Ruženy Limskej, panny B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Ez 43, 1-7a

Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.

Mt 23, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Len jeden je váš Otec, ten nebeský. Len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

Nedeľa 24. 8. 2014 meniny: Bartolomej

21. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 22, 19-23

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc

R.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.

Rim 11, 33-36

Mt 16, 13-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

35. týždeň

Pondelok 25. 8. 2014 meniny: Ľudovít

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Ľudovíta B
alebo Svätého Jozefa de Calasanz, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

2 Sol 1, 1-5. 11b-12

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 4-5

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mt 23, 13. 15-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Utorok 26. 8. 2014 meniny: Samuel

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období Z

2 Sol 2, 1-3a. 14-17

Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.

Mt 23, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 27. 8. 2014 meniny: Silvia

Svätej Moniky B (spomienka)

2 Sol 3, 6-10. 16-18

Ž 128, 1-2. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.

Mt 23, 27-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Štvrtok 28. 8. 2014 meniny: Augustín

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

1 Kor 1, 1-9

Ž 145, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.

Mt 24, 42-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Piatok 29. 8. 2014 meniny: Nikola, Nikolaj

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa Č (spomienka)

Jer 1, 17-19

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Mk 6, 17-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Sobota 30. 8. 2014 meniny: Ružena

Sobota 21. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

1 Kor 1, 26-31

Ž 33, 12-13. 18-19. 20-21

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

TRNAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 31. 8. 2014 meniny: Nora

22. nedeľa v Cezročnom období Z

Jer 20, 7-9

Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Rim 12, 1-2

Mt 16, 21-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.