Marec 2014

10. týždeň

Pondelok 3. 3. 2014 meniny: Bohumil, Bohumila

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 1, 3-9

Ž 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c

R.: Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Utorok 4. 3. 2014 meniny: Kazimír

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kazimíra B (ľubovoľná spomienka)

1 Pt 1, 10-16

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Mk 10, 28-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 5. 3. 2014 meniny: Fridrich

Popolcová streda F (Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 6. 3. 2014 meniny: Radoslav, Radoslava

Štvrtok po popolcovej strede F

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Piatok 7. 3. 2014 meniny: Tomáš

Piatok po popolcovej strede F

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Milujte dobro a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 8. 3. 2014 meniny: Alan, Alana

Sobota po popolcovej strede F

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 9. 3. 2014 meniny: Františka

1. pôstna nedeľa F

Gn 2, 7-9; 3, 1-7a

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

Rim 5, 12-19

alebo kratšie

Rim 5, 12. 17-19

Mt 4, 1-11

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

11. týždeň

Pondelok 10. 3. 2014 meniny: Branislav, Bruno

Pondelok po 1. pôstnej nedeli F

Lv 19, 1-2. 11-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mt 25, 31-46

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

BRATISLAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Bratislave B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Utorok 11. 3. 2014 meniny: Angela, Angelika

Utorok po 1. pôstnej nedeli F

Iz 55, 10-11

Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 7-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Streda 12. 3. 2014 meniny: Gregor

Streda po 1. pôstnej nedeli F

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Štvrtok 13. 3. 2014 meniny: Vlastimil

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli F

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Piatok 14. 3. 2014 meniny: Matilda

Piatok po 1. pôstnej nedeli F

Ez 18, 21-28

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8

R.: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

Mt 5, 20-26

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Sobota 15. 3. 2014 meniny: Svetlana

Sobota po 1. pôstnej nedeli F

Dt 26, 16-19

Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Nedeľa 16. 3. 2014 meniny: Boleslav

2. pôstna nedeľa F

Gn 12, 1-4a

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

2 Tim 1, 8b-10

Mt 17, 1-9

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

12. týždeň

Pondelok 17. 3. 2014 meniny: Ľubica

Pondelok po 2. pôstnej nedeli F

Dan 9, 4b-10

Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov.

Lk 6, 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Utorok 18. 3. 2014 meniny: Eduard

Utorok po 2. pôstnej nedeli F

Iz 1, 10. 16-20

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 23, 1-12

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Streda 19. 3. 2014 meniny: Jozef

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie B (slávnosť)

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Jeho rod bude trvať naveky.

Rim 4, 13. 16-18. 22

Mt 1, 16. 18-21. 24a

alebo

Lk 2, 41-51a

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, a bez prestania ťa velebia.

Štvrtok 20. 3. 2014 meniny: Víťazoslav, Klaudius

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli F

Jer 17, 5-10

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 16, 19-31

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Piatok 21. 3. 2014 meniny: Blahoslav

Piatok po 2. pôstnej nedeli F

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Mt 21, 33-43. 45-46

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Sobota 22. 3. 2014 meniny: Beňadik

Sobota po 2. pôstnej nedeli F

Mich 7, 14-15. 18-20

Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Lk 15, 1-3. 11-32

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče zhrešil som proti nebu i voči tebe.

Nedeľa 23. 3. 2014 meniny: Adrián

3. pôstna nedeľa F

Ex 17, 3-7

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Rim 5, 1-2. 5-8

Jn 4, 5-42

alebo kratšie

Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.

13. týždeň

Pondelok 24. 3. 2014 meniny: Gabriel

Pondelok po 3. pôstnej nedeli F

2 Kr 5, 1-15a

Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Lk 4, 24-30

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Spolieham sa na Pána, spolieham sa na jeho slovo; lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Utorok 25. 3. 2014 meniny: Marián

Zvestovanie Pána B (slávnosť)

Iz 7, 10-14; 8, 10c

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Hebr 10, 4-10

Lk 1, 26-38

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami; a my sme uvideli jeho slávu.

Streda 26. 3. 2014 meniny: Emanuel

Streda po 3. pôstnej nedeli F

Dt 4, 1. 5-9

Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Mt 5, 17-19

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Štvrtok 27. 3. 2014 meniny: Alena

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli F

Jer 7, 23-28

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Lk 11, 14-23

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Piatok 28. 3. 2014 meniny: Soňa

Piatok po 3. pôstnej nedeli F

Oz 14, 2-10

Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Mk 12, 28b-34

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Sobota 29. 3. 2014 meniny: Miroslav

Sobota po 3. pôstnej nedeli F

Oz 6, 1-6

Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a

R.: Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom.

Lk 18, 9-14

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Nedeľa 30. 3. 2014 meniny: Vieroslava

4. pôstna nedeľa R F

1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Ef 5, 8-14

Jn 9, 1-41

alebo kratšie

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.