Október 2013

40. týždeň

Utorok 1. 10. 2013 meniny: Arnold

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Zach 8, 20-23

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: S nami Boh, Pán, Boh náš.

Lk 9, 51-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Streda 2. 10. 2013 meniny: Levoslav

Svätých anjelov strážcov B (spomienka)

Ex 23, 20-23a

Ž 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11

R.: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.

Mt 18, 1-5. 10

Aleluja, aleluja, aleluja. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Štvrtok 3. 10. 2013 meniny: Stela

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období Z

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Lk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 4. 10. 2013 meniny: František

Svätého Františka Assiského B (spomienka)

Bar 1, 15-22

Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.

Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Sobota 5. 10. 2013 meniny: Viera

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Bar 4, 5-12. 27-29

Ž 69, 33-35. 36-37

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Nedeľa 6. 10. 2013 meniny: Natália

27. nedeľa v Cezročnom období Z

Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

2 Tim 1, 6-8. 13-14

Lk 17, 5-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

41. týždeň

Pondelok 7. 10. 2013 meniny: Eliška

Ružencovej Panny Márie B (spomienka)

Jon 1, 1 – 2, 1. 11

(Ž) Jon 2, 3. 4. 5. 8

R.: Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj.

Lk 10, 25-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Utorok 8. 10. 2013 meniny: Brigita

Utorok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Jon 3, 1-10

Ž 130, 1-2. 3-4. 7b-8

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 10, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Streda 9. 10. 2013 meniny: Dionýz

Streda 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Jon 4, 1-11

Ž 86, 3-4. 5-6. 9-10

R.: Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi milosrdný.

Lk 11, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Štvrtok 10. 10. 2013 meniny: Slavomíra

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Mal 3, 13-20a

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 11, 5-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Piatok 11. 10. 2013 meniny: Valentína

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Z

Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Ž 9, 2-3. 6+16. 8-9

R.: Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.

Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán; a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 12. 10. 2013 meniny: Maximilián

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Joel 4, 12-21

Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.

Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Nedeľa 13. 10. 2013 meniny: Koloman

28. nedeľa v Cezročnom období Z

2 Kr 5, 14-17

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

2 Tim 2, 8-13

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

42. týždeň

Pondelok 14. 10. 2013 meniny: Boris

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Rim 1, 1-7

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Tvoja spása, Pane, objíma celý svet.

Lk 11, 29-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Utorok 15. 10. 2013 meniny: Terézia

Svätej Terézie od Ježiša (z Ávily), panny a učiteľky Cirkvi B (spomienka)

Rim 1, 16-25

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.

Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Streda 16. 10. 2013 meniny: Vladimíra

Streda 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky B
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny B (ľubovoľná spomienka)

Rim 2, 1-11

Ž 62, 2-3. 6-7. 9

R.: Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov.

Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 17. 10. 2013 meniny: Hedviga

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Rim 3, 21-30a

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Piatok 18. 10. 2013 meniny: Lukáš

Svätého Lukáša, evanjelistu Č (sviatok)

2 Tim 4, 10-17b

Ž 145, 10-11. 12-13b. 17-18

R.: Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.

Lk 10, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Sobota 19. 10. 2013 meniny: Kristián

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov Č
alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza B
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 4, 13. 16-18

Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Nedeľa 20. 10. 2013 meniny: Vendelín

29. nedeľa v Cezročnom období Z

Ex 17, 8-13

Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

2 Tim 3, 14 – 4, 2

Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

43. týždeň

Pondelok 21. 10. 2013 meniny: Uršuľa

Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 4, 20-25

(Ž) Lk 1, 69-70. 71-72. 73-75

R.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.

Lk 12, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Utorok 22. 10. 2013 meniny: Sergej

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Streda 23. 10. 2013 meniny: Alojzia

Streda 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Rim 6, 12-18

Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R.: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Štvrtok 24. 10. 2013 meniny: Kvetoslava

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa B (ľubovoľná spomienka)

Rim 6, 19-23

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Piatok 25. 10. 2013 meniny: Aurel

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období Z

Rim 7, 18-25a

Ž 119, 66. 68. 76. 77. 93. 94

R.: Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť.

Lk 12, 54-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

SPIŠ: Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Spišskom Podhradí B (v diecéze sviatok; v katedrále slávnosť)

Iz 56, 1. 6-7

alebo

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

(v katedrále toto čítanie ako druhé)

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Sobota 26. 10. 2013 meniny: Demeter

Sobota 29. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Rim 8, 1-11

Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane.

Lk 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky je neznámy B (slávnosť - len v konsekrovaných kostoloch)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Nedeľa 27. 10. 2013 meniny: Sabína

30. nedeľa v Cezročnom období Z

Sir 35, 15b-17. 20-21

Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.

2 Tim 4, 6-8. 16-18

Lk 18, 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

ROŽŇAVA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave B (slávnosť iba v katedrále)

Iz 56, 1. 6-7

Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

R.: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!

1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.