Február 2013

6. týždeň

Pondelok 4. 2. 2013 meniny: Veronika

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 11, 32-40

Ž 31, 20. 21. 22. 23. 24

R.: Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Mk 5, 1-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Utorok 5. 2. 2013 meniny: Agáta

Svätej Agáty, panny a mučenice Č (spomienka)

Hebr 12, 1-4

Ž 22, 26b-27. 28+30ab. 30c-32

R.: Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane.

Mk 5, 21-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Streda 6. 2. 2013 meniny: Dorota

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Č (spomienka)

Hebr 12, 4-7. 11-15

Ž 103, 1-2. 13-14. 17-18a

R.: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.

Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Štvrtok 7. 2. 2013 meniny: Vanda

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období Z

Hebr 12, 18-19. 21-24

Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.

Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Piatok 8. 2. 2013 meniny: Zoja

Piatok 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Svätého Hieronyma Emilianiho B
alebo Svätej Jozefíny Bakhity, panny B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 1-8

Ž 27, 1. 3. 5. 8b-9c

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Mk 6, 14-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Sobota 9. 2. 2013 meniny: Zdenko

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Panny Márie v sobotu B (ľubovoľná spomienka)

Hebr 13, 15-17. 20-21

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mk 6, 30-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Nedeľa 10. 2. 2013 meniny: Gabriela

5. nedeľa v Cezročnom období Z

Iz 6, 1-2a. 3-8

Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8

R.: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

1 Kor 15, 1-11

alebo kratšie

1 Kor 15, 3-8. 11

Lk 5, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

7. týždeň

Pondelok 11. 2. 2013 meniny: Dezider

Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období Z
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej B (ľubovoľná spomienka)

Féria

Gn 1, 1-19

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c

R.: Zo svojich diel nech sa teší Pán.

Mk 6, 53-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

V omši o Panne Márii

Iz 66, 10-14c

(Ž) Jdt 13, 18b-e. 19

R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.

Jn 2, 1-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Utorok 12. 2. 2013 meniny: Perla

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období Z

Gn 1, 20 – 2, 4a

Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Mk 7, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon.

Streda 13. 2. 2013 meniny: Arpád

Popolcová streda F

Joel 2, 12-18

Ž 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.

2 Kor 5, 20 – 6, 2

Mt 6, 1-6. 16-18

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Štvrtok 14. 2. 2013 meniny: Valentín

Štvrtok po popolcovej strede F

Dt 30, 15-20

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

ŽILINA: Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy B (sviatok)

Iz 52, 7-10

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 15. 2. 2013 meniny: Pravoslav

Piatok po popolcovej strede F

Iz 58, 1-9b

Ž 51, 3-4. 5-6a. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Milujte dobro a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Sobota 16. 2. 2013 meniny: Ida, Liana

Sobota po popolcovej strede F

Iz 58, 9c-14

Ž 86, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Nedeľa 17. 2. 2013 meniny: Miloslava

1. pôstna nedeľa F

Dt 26, 4-10

Ž 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

R.: Pane, buď so mnou v mojich skúškach.

Rim 10, 8-13

Lk 4, 1-13

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

8. týždeň

Pondelok 18. 2. 2013 meniny: Jaromír

Pondelok po 1. pôstnej nedeli F

Lv 19, 1-2. 11-18

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mt 25, 31-46

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Utorok 19. 2. 2013 meniny: Vlasta

Utorok po 1. pôstnej nedeli F

Iz 55, 10-11

Ž 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R.: Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.

Mt 6, 7-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Streda 20. 2. 2013 meniny: Lívia

Streda po 1. pôstnej nedeli F

Jon 3, 1-10

Ž 51, 3-4. 12-13. 18-19

R.: Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Lk 11, 29-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Štvrtok 21. 2. 2013 meniny: Eleonóra

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli F

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, veď ťa vzývam.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Piatok 22. 2. 2013 meniny: Etela

Katedra svätého Petra, apoštola B (sviatok)

1 Pt 5, 1-4

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Mt 16, 13-19

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Sobota 23. 2. 2013 meniny: Roman, Romana

Sobota po 1. pôstnej nedeli F

Dt 26, 16-19

Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Nedeľa 24. 2. 2013 meniny: Matej

2. pôstna nedeľa F

Gn 15, 5-12. 17-18

Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Flp 3, 17 – 4, 1

alebo kratšie

Flp 3, 20 – 4, 1

Lk 9, 28b-36

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!