Máj 2012

18. týždeň

Utorok 1. 5. 2012 Sviatok práce

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jozefa, robotníka B (ľubovoľná spomienka)

Sk 11, 19-26

Ž 87, 1-3. 4-5. 6-7

R.: Chváľte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 10, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Streda 2. 5. 2012 meniny: Žigmund

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi B (spomienka)

Sk 12, 24 – 13, 5a

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

R.: Velebte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.

Jn 12, 44-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Štvrtok 3. 5. 2012 meniny: Galina

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Č (sviatok)

1 Kor 15, 1-8

Ž 19, 2-3. 4-5

R.: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. alebo Aleluja.

Jn 14, 6-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; Filip, kto vidí mňa, vidí Otca.

Piatok 4. 5. 2012 meniny: Florián

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 13, 26-33

Ž 2, 6-7. 8-9. 10-11

R.: Oslávil si, Otče, svojho Syna. alebo Aleluja.

Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Sobota 5. 5. 2012 meniny: Lesana, Lesia

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli B

Sk 13, 44-52

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. alebo Aleluja.

Jn 14, 7-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán.

Nedeľa 6. 5. 2012 meniny: Hermína

5. veľkonočná nedeľa B

Sk 9, 26-31

Ž 22, 26b-27. 28+30. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála v tomto našom zhromaždení alebo Aleluja.

1 Jn 3, 18-24

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

19. týždeň

Pondelok 7. 5. 2012 meniny: Monika

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 14, 5-18

Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16

R.: Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. alebo Aleluja.

Jn 14, 21-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Utorok 8. 5. 2012 meniny: Ingrida

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 14, 19-28

Ž 145, 10-11. 12-13b. 21

R.: Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. alebo Aleluja.

Jn 14, 27-31a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Streda 9. 5. 2012 meniny: Roland

Streda po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 1-6

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 15, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Štvrtok 10. 5. 2012 meniny: Viktória

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli B

Sk 15, 7-21

Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10

R.: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Piatok 11. 5. 2012 meniny: Blažena

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 15, 22-31

Ž 57, 8-9. 10-12

R.: Budem ťa, Pane, velebiť medzi národmi. alebo Aleluja.

Jn 15, 12-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Sobota 12. 5. 2012 meniny: Pankrác

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätých Nerea a Achila, mučeníkov Č
alebo Svätého Pankráca, mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 16, 1-10

Ž 100, 2. 3. 5

R.: Jasaj na chválu Pánovi, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Nedeľa 13. 5. 2012 meniny: Servác

6. veľkonočná nedeľa B

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

20. týždeň

Pondelok 14. 5. 2012 meniny: Bonifác

Svätého Mateja, apoštola Č (sviatok)

Sk 1, 15-17. 20-26

Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pán mu dal sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. alebo Aleluja.

Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Utorok 15. 5. 2012 meniny: Žofia

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 16, 22-34

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj. alebo Aleluja.

Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Streda 16. 5. 2012 meniny: Svetozár

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Č (spomienka)

Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.

Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

ROŽŇAVA: Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - hlavný patrón diecézy Č (sviatok)

Rim 8, 31b-39

Ž 69, 5a-c. 8+10. 14ab+15bc

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. alebo Aleluja.

Mt 10, 17-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Štvrtok 17. 5. 2012 meniny: Gizela

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána B (slávnosť)

Sk 1, 1-11

Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.

Ef 1, 17-23

alebo

Ef 4, 1-13

alebo kratšie

Ef 4, 1-7. 11-13

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Choďte a učte všetky národy, hovorí Pán; ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Piatok 18. 5. 2012 meniny: Viola

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 18, 9-18

Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 20-23a

Aleluja, aleluja, aleluja. Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

Sobota 19. 5. 2012 meniny: Gertrúda

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli B

Sk 18, 23-28

Ž 47, 2-3. 8-9. 10

R.: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.

Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Nedeľa 20. 5. 2012 meniny: Bernard

7. veľkonočná nedeľa B

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

21. týždeň

Pondelok 21. 5. 2012 meniny: Zina

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 19, 1-8

Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 16, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 22. 5. 2012 meniny: Júlia, Juliana

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätej Rity z Kassie, rehoľníčky B (ľubovoľná spomienka)

Sk 20, 17-27

Ž 68, 10-11. 20-21

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 1-11a

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Streda 23. 5. 2012 meniny: Želmíra

Streda po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 20, 28-38

Ž 68, 29-30. 33-35a. 35bc+36c

R.: Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. alebo Aleluja.

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Štvrtok 24. 5. 2012 meniny: Ela

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli B

Sk 22, 30; 23, 6-11

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. alebo Aleluja.

Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že si ma ty poslal, hovorí Pán.

Piatok 25. 5. 2012 meniny: Urban

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi B
alebo Svätého Gregora VII., pápeža B
alebo Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny B (ľubovoľná spomienka)

Sk 25, 13b-21

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

Jn 21, 15-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Sobota 26. 5. 2012 meniny: Dušan

Svätého Filipa Neriho, kňaza B (spomienka)

Sk 28, 16-20. 30-31

Ž 11, 4. 5+7

R.: Pán tróni na nebesiach; statoční uvidia jeho tvár. alebo Aleluja.

Jn 21, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Nedeľa 27. 5. 2012 meniny: Iveta

Zoslanie Ducha Svätého Č (slávnosť)

Vigília

Gn 11, 1-9

alebo

Ex 19, 3-8a. 16-20b

alebo

Ez 37, 1-14

alebo

Joel 3, 1-5

Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Rim 8, 22-27

Jn 7, 37-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

alebo

Gal 5, 16-25

Sekvencia

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

22. týždeň

Pondelok 28. 5. 2012 meniny: Viliam

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 1, 3-9

Ž 111, 1-2. 5-6. 9ab+10c

R.: Pán má svoju zmluvu stále na mysli. alebo Aleluja.

Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Svätodušný pondelok Č

Gal 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Ž 117, 1. 2

R.: Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. alebo Aleluja.

alebo

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Jn 14, 23-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Utorok 29. 5. 2012 meniny: Vilma

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 1, 10-16

Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

R.: Pán oznámil svoju spásu.

Mk 10, 28-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Streda 30. 5. 2012 meniny: Ferdinand

Streda 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 1, 18-25

Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja

Mk 10, 32-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Štvrtok 31. 5. 2012 meniny: Petrana, Petronela

Štvrtok 8. týždňa v Cezročnom období Z

1 Pt 2, 2-5. 9-12

Ž 100, 2. 3. 4. 5

R.: S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána.

Mk 10, 46-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.