Apríl 2012

14. týždeň

Pondelok 2. 4. 2012 meniny: Zita

Pondelok Veľkého týždňa F

Iz 42, 1-7

Ž 27, 1. 2. 3. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

Jn 12, 1-11

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ; ty jediný si sa zmiloval nad nami, hriešnikmi.

Utorok 3. 4. 2012 meniny: Richard

Utorok Veľkého týždňa F

Iz 49, 1-6

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

Jn 13, 21-33. 36-38

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Streda 4. 4. 2012 meniny: Izidor

Streda Veľkého týždňa F

Iz 50, 4-9b

Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 26, 14-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Štvrtok 5. 4. 2012 meniny: Miroslava

Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok Pánovej večere F B

Na omšu svätenia olejov

Iz 61, 1-3d. 6ab. 8c-9

Ž 89, 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Zjv 1, 4b. 5-8

Lk 4, 16-21

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Na večernú omšu na pamiatku Pánovej večere

Ex 12, 1-8. 11-14

Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

1 Kor 11, 23-26

Jn 13, 1-15

Chvála ti a česť, Pane Ježišu. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Piatok 6. 4. 2012 meniny: Irena

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Č

Iz 52, 13 – 53, 12

Ž 31, 2+6. 12-13. 15-16. 17+25

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18, 1 – 19, 42

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Sobota 7. 4. 2012 meniny: Zoltán

Biela sobota - Veľkonočná vigília B

Gn 1, 1 – 2, 2

alebo kratšie

Gn 1, 1. 26-31a

Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

alebo

Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

Gn 22, 1-18

alebo kratšie

Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

Ex 14, 15 – 15, 1a

(Ž) Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18

R.: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Iz 54, 5-14

Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b

R.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Iz 55, 1-11

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy

Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4

Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Pane, ty máš slová večného života.

Ez 36, 16-17a. 18-28

Ž 42, 3. 5b-e; 43, 3. 4

R.: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

alebo

Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19

R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Rim 6, 3-11

- Epištola

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Aleluja.

Mk 16, 1-7

Nedeľa 8. 4. 2012 meniny: Albert

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B

Sk 10, 34a. 37-43

Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23

R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.

Kol 3, 1-4

alebo

1 Kor 5, 6b-8

Sekvencia

Jn 20, 1-9

alebo

Mk 16, 1-7

{alebo večer}

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

15. týždeň

Pondelok 9. 4. 2012 meniny: Milena

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 14. 22-33

Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11

R.: Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. alebo Aleluja.

Mt 28, 8-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Utorok 10. 4. 2012 meniny: Igor

Utorok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 2, 36-41

Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R.: Milosti Pánovej plná je zem. alebo Aleluja.

Jn 20, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Streda 11. 4. 2012 meniny: Július

Streda vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 1-10

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho. alebo Aleluja.

Lk 24, 13-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Štvrtok 12. 4. 2012 meniny: Estera

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 3, 11-26

Ž 8, 2ab+5. 6-7. 8-9

R.: Aké vznešené je tvoje meno, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Piatok 13. 4. 2012 meniny: Aleš

Piatok vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 1-12

Ž 118, 1-2+4. 22-24. 25-27a

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

Jn 21, 1-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sobota 14. 4. 2012 meniny: Justína

Sobota vo Veľkonočnej oktáve B

Sk 4, 13-21

Ž 118, 1+14-15b. 15c-16a+18. 19-21

R.: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný. alebo Aleluja.

Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Nedeľa 15. 4. 2012 meniny: Fedor

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva B

Sk 4, 32-35

Ž 118, 2-4. 16ab +17-18. 22-24

R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.

1 Jn 5, 1-6

Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

16. týždeň

Pondelok 16. 4. 2012 meniny: Dana, Danica

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 4, 23-31

Ž 2, 1-3. 4-6. 7-9

R.: Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. alebo Aleluja.

Jn 3, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Utorok 17. 4. 2012 meniny: Rudolf

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 4, 32-37

Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

R.: Pán kraľuje, oslavujme ho. alebo Aleluja.

Jn 3, 7b-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

Streda 18. 4. 2012 meniny: Valér

Streda po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 17-26

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. alebo Aleluja.

Jn 3, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Štvrtok 19. 4. 2012 meniny: Jela

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 27-33

Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. alebo Aleluja.

Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Piatok 20. 4. 2012 meniny: Marcel

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli B

Sk 5, 34-42

Ž 27, 1. 4. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Aleluja.

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Sobota 21. 4. 2012 meniny: Ervín

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi B (ľubovoľná spomienka)

Sk 6, 1-7

Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. alebo Aleluja.

Jn 6, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

Nedeľa 22. 4. 2012 meniny: Slavomír

3. veľkonočná nedeľa B

Sk 3, 13-15. 17-19

Ž 4, 2. 4. 7. 9

R.: Pane, ukáž nám svetlo tvojej tváre ako znamenie. alebo Aleluja.

1 Jn 2, 1-5a

Lk 24, 35-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš.

17. týždeň

Pondelok 23. 4. 2012 meniny: Vojtech

Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Č (spomienka)

Sk 6, 8-15

Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.

Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Utorok 24. 4. 2012 meniny: Juraj

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Juraja, mučeníka Č
alebo Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka Č (ľubovoľná spomienka)

Sk 7, 51 – 8, 1a

Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

R.: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.

Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Streda 25. 4. 2012 meniny: Marek

Svätého Marka, evanjelistu Č (sviatok)

1 Pt 5, 5b-14

Ž 89, 2-3. 6-7. 16-17

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. alebo Aleluja.

Mk 16, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.

Štvrtok 26. 4. 2012 meniny: Jaroslava

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 8,26-36. 38-40

Ž 66, 8-9. 16-17. 20

R.: Jasaj Bohu, celá zem. alebo Aleluja.

Jn 6, 44-51

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Piatok 27. 4. 2012 meniny: Jaroslav

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli B

Sk 9, 1-20

Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. alebo Aleluja.

Jn 6, 52-59

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Sobota 28. 4. 2012 meniny: Jarmila

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli B
alebo Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka Č
alebo Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza B (ľubovoľná spomienka)

Sk 9, 31-42

Ž 116, 12-13. 14-15. 16-17

R.: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? alebo Aleluja.

Jn 6, 60-69

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Nedeľa 29. 4. 2012 meniny: Lea

4. veľkonočná nedeľa B

Sk 4, 8-12

Ž 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. alebo Aleluja.

1 Jn 3, 1-2

Jn 10, 11-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.