« »
?!

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 1, 1-8

Annu urážala jej sokyňa, že jej Pán uzavrel lono

Bol istý muž z Ramataim, Sufita z efraimského pohoria, menom Elkána. Bol to syn Jerohama, syna Eliuho, syna Tóhuho, syna Súfa, Efratejec. Mal dve ženy: jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, ale Anna deti nemala.

Tento muž chodieval každý rok zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Pánovi zástupov.

Tam boli Pánovými kňazmi dvaja Heliho synovia, Ofni a Finés.

Prišiel deň, keď Elkána prinášal obetu a dával čiastky svojej žene Fenene i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal iba jednu, ale najlepšiu čiastku, lebo Annu miloval, hoci jej Pán uzavrel lono. A jej sokyňa ju urážala, veľmi ju trápila a rozhorčovala, že jej Pán uzavrel lono.

Takto robievala rok čo rok, keď prišiel čas a oni vystupovali do Pánovho chrámu.

Tak ju urážala, že Anna až plakala a odmietala jesť. Jej muž Elkána sa jej prihováral: „Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Vari som ti ja nie lepší ako desať synov?“

Kniha žalmov   −   Ž 116, 12-13. 14+17. 18-19

R.: Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. alebo Aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi *
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
Pánovi splním svoje sľuby *
pred všetkým jeho ľudom.
Obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho *
uprostred teba, Jeruzalem. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, hovorí Pán; kajajte sa a verte evanjeliu.
Kajajte sa a verte evanjeliu

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.