« »

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 6, 12-28

Boh poslal svojho anjela a zavrel levom tlamy

V istý deň vtrhli vysokí úradníci a satrapovia k Danielovi a našli ho, ako sa modlí a prosí svojho Boha.

Potom išli ku kráľovi a hovorili mu o jeho nariadení: „Kráľ, nepodpísal si rozhodnutie, že každého, kto by v nasledujúcich tridsiatich dňoch prosil niektorého boha alebo človeka o niečo, okrem teba, kráľ, treba hodiť do levovej jamy?“

Kráľ odpovedal: „Áno, je to isté podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný.“

I povedali kráľovi: „Daniel, jeden z judejských zajatcov, nedbá na teba, kráľ, ani na nariadenie, ktoré si vydal, a tri razy denne koná svoje modlitby.“

Keď kráľ počul ich reč, veľmi sa zarmútil a zaumienil si, že Daniela zachráni, a až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu.

Ale muži dorážali na kráľa a vraveli mu: „Uvedom si, kráľ; u Médov a Peržanov je zákon, že neslobodno zmeniť nijaké nariadenie ani rozhodnutie, ktoré vyniesol kráľ.“

A tak kráľ rozkázal priviesť Daniela a hodiť ho do levovej jamy. Kráľ pritom povedal Danielovi: „Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého tak vytrvalo uctievaš.“

Priniesli kameň a položili ho na otvor jamy; kráľ ho zapečatil svojím prsteňom a prsteňmi svojich veľmožov, aby nik nemohol zasiahnuť do Danielovho položenia. Potom kráľ odišiel do svojho paláca a šiel spať bez večere; nedal si priniesť jedlo a spánok ho obchádzal.

Na úsvite rýchlo vstal a ponáhľal sa k levovej jame. Keď sa priblížil k jame, bolestným hlasom oslovil Daniela: „Daniel, služobník živého Boha, vládal ťa tvoj Boh, ktorého si vytrvalo ctíš, zachrániť pred levmi?“

Daniel odpovedal kráľovi: „Kráľ, ži naveky! Môj Boh poslal svojho anjela, ten zavrel levom tlamy, a neublížili mi, lebo sa ukázalo, že som pred ním spravodlivý; ale ani proti tebe, kráľ, som sa neprevinil.“

Kráľ sa veľmi potešil a rozkázal Daniela z jamy vytiahnuť. Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo on dôveroval svojmu Bohu.

Na kráľov rozkaz priviedli mužov, čo na Daniela žalovali, a hodili ich do levovej jamy, aj ich deti a ženy; ale ešte nedopadli ani na dno jamy a levy sa ich zmocnili a rozdrúzgali im kosti.

Vtedy kráľ Darius napísal všetkým národom, kmeňom a jazykom, čo bývali na celej zemi: „Nech vzrastá váš pokoj! Ja vydávam nariadenie: Nech sa v celom mojom kráľovstve trasú a boja Danielovho Boha; lebo on je živý Boh, on ostáva naveky, jeho kráľovstvo sa nerozpadne a jeho moc trvá naveky; on vyslobodzuje a zachraňuje, robí znamenia a zázraky na nebi i na zemi. On vyslobodil Daniela z moci levov.“

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

R.: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.
Velebte Pána, rosa a srieň; * R.
Velebte Pána, mráz a zima; * R.
Velebte Pána, ľad a sneh; * R.
Velebte Pána, noci a dni; * R.
Velebte Pána, svetlo a tma; * R.
Velebte Pána, blesky a oblaky; * R.
Nech Pána velebí zem; * R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 20-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
Po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“