« »

Svätej Cecílie, panny a mučenice
(spomienka)

R.: Hoden chvály a vyvýšený naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 1, 1-6. 8-20

Medzi všetkými nenašiel takých, ako boli Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš

V treťom roku vlády judejského kráľa Joakima prišiel k Jeruzalemu babylonský kráľ Nabuchodonozor a obliehal ho. A Pán mu vydal do rúk judejského kráľa Joakima a časť nádob božieho domu; odvliekol ich do krajiny Senaár do domu svojich bohov a nádoby zaniesol do klenotnice svojich bohov.

Tu kráľ povedal Asfenezovi, náčelníkovi svojich dvoranov, aby priviedol zo synov Izraela mladíkov z kráľovského alebo šľachtického rodu, na ktorých niet chyby, majú peknú postavu, sú vnímaví pre všetku múdrosť, bohatí vo vedomostiach a učenliví, čo by boli schopní konať službu v kráľovskom paláci; a aby ich naučili chaldejskému písmu a reči.

A kráľ im určil na každý deň prídel potravín zo svojho jedla a z vína, ktoré sám pil. Tri roky ich mali vychovávať a potom predviesť pred kráľa. Z Júdových synov boli medzi nimi Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš.

Ale Daniel si zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovským pokrmom ani vínom, ktoré pil kráľ. Preto prosil náčelníka dvoranov, aby sa nemusel poškvrniť. A Boh dal Danielovi milosť a priazeň u náčelníka dvoranov. Náčelník dvoranov povedal Danielovi: „Bojím sa môjho kráľovského pána, ktorý vám určil jedlo a nápoj. Ak zbadá, že máte chudšiu tvár ako ostatní chlapci, vaši vrstovníci, ja budem pre vás vinný pred kráľom a bude ma to stáť hlavu.“

Tu Daniel povedal dozorcovi, ktorého náčelník dvoranov ustanovil nad Danielom, Ananiášom, Mízaelom a Azariášom: „Skús to, prosím, so svojimi sluhami desať dní. Nech nám dávajú jesť strukoviny a piť vodu; potom sa pozrieš na našu tvár a na tváre chlapcov, čo jedia z kráľovho pokrmu, a môžeš urobiť so svojimi sluhami podľa toho, čo budeš vidieť.“

On ich po tejto reči podrobil skúške na desať dní. Po desiatich dňoch sa však ukázalo, že majú krajšiu tvár a tučnejšie telo ako všetci ostatní mladíci, ktorí jedli z kráľovského pokrmu. Dozorca im teda odňal pridelené jedlo a víno a dával im strukoviny.

Týmto štyrom mladíkom dal Boh vedomosť, chápavosť pre každé písmo i múdrosť a Danielovi aj schopnosť vysvetliť každé videnie a sen.

Po uplynutí dní, ktoré určil kráľ do ich predstavenia, priviedol ich náčelník dvoranov pred Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými nenašiel takých, ako boli Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. Preto sa dostali do služby ku kráľovi. A keď sa s nimi kráľ radil o veciach, kde bolo treba múdre a rozumné slovo, zistil, že desať ráz prevyšujú všetkých veštcov a čarodejníkov, čo boli v celom kráľovstve.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R.: Hoden chvály a vyvýšený naveky.
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. R.
Zvelebené je, tvoje meno, slávne a sväté, *
hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. R.
Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *
hoden chvály a slávy nad všetky veky. R.
Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, *
hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. R.
Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti †
a tróniš nad cherubmi, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. R.
Zvelebený si na nebeskej oblohe, *
hoden chvály a slávy naveky. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Ježiš videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“