« »

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Prvá kniha Machabejcov   −   1 Mach 4, 36-37. 52-59

Slávili posviacku oltára a s radosťou prinášali zápalné žertvy a obety

V tých dňoch si Júda a jeho bratia povedali: „Naši nepriatelia sú rozdrvení. Poďme, očistíme a obnovíme svätyňu!“ Zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion.

Dvadsiateho piateho dňa deviateho mesiaca – to je mesiac Kasleu – stoštyridsiateho ôsmeho roku vstali pred svitaním a priniesli obetu podľa zákona na novopostavenom oltári, ktorý zhotovili na zápalné obety. Práve v tom istom čase, v ten istý deň, keď ho pohania znesvätili, bol znova posvätený za spevu a hry na citary, harfy a cimbaly.

Všetok ľud padol na tvár, klaňali sa a do neba velebili toho, ktorý im doprial víťazstvo. Osem dní slávili posviacku oltára, s radosťou prinášali zápalné žertvy a obety chvály a vďaky, priečelie chrámu vyzdobili zlatými vencami a malými štítmi, obnovili brány a priľahlé miestnosti a porobili na ne dvere.

V ľude zavládla mimoriadna radosť, lebo bola odstránená potupa spôsobená pohanmi.

Júda, jeho bratia a celá izraelská pospolitosť stanovili, že sa má rok čo rok od dvadsiateho piateho dňa mesiaca Kasleu osem dní s jasotom a radosťou sláviť deň posvätenia oltára.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 29, 10bc. 11a-c. 11d-12a. 12b-d

R.: Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš.
Zvelebený buď, Pane, Bože nášho otca Izraela, *
od vekov naveky. R.
Tvoja je, Pane, vznešenosť i moc, †
sláva, jas a veleba, *
lebo tvoje je všetko na nebi i na zemi. R.
Tvoje je, Pane, kráľovstvo, †
ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. *
Od teba pochádza bohatstvo i sláva. R.
ty panuješ nad všetkými. †
V tvojej ruke je moc a sila, *
tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.