« »

33. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 12, 1-3

Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia

V tých dňoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas.

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v knihe.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú potupu.

Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“

Kniha žalmov   −   Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. R.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. R.

List Hebrejom   −   Hebr 10, 11-14. 18

Jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy.

No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 13, 24-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.
Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“