« »

Svätého Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Kniha Múdrosti   −   Múd 7, 22 – 8, 1

Múdrosť je odblesk večného svetla a zrkadlo Božej moci bez škvrny

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších.

Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb; je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily a čistý výron slávy Všemohúceho, preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže. Ona je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. V každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z nich Božích priateľov a prorokov.

Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie, lebo po svetle nasleduje noc, ale múdrosť zloba nezmôže.

Jej sila siaha od jedného konca k druhému a všetko riadi lahodne.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. R.
Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; *
upevnil si zem a ona trvá. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom *
a nauč ma svojim ustanoveniam. R.
Ja budem žiť a teba chváliť *
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.
Božie kráľovstvo je medzi vami

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa – hlavného patróna diecéz a titul katedrál
(sviatok; v katedrálach slávnosť)

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. Druhé čítanie iba v katedrálach: 1Pt 5,1-4 alebo iné zo Spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov – L III, 738 n.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 61, 1-3

Pán ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého. Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sadenicou Pána na jeho oslavu.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. R.
Našiel som svojho služobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.
Pevne ho bude držať moja ruka *
a posilňovať moje rameno. R.
S ním bude moja vernosť a milosť *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“