« »

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny
alebo Svätého Gála, kňaza
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

List Rimanom   −   Rim 4, 13. 16-18

On proti nádeji v nádeji uveril

Bratia, Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta, skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery.

Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery – on je otcom nás všetkých, ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ – pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet.

„On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: ‚Také bude tvoje potomstvo.‘“

Kniha žalmov   −   Ž 105, 6-7. 8-9. 42-43

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.
Vy, potomci Abraháma, Pánovho služobníka, *
synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho.
On, Pán, je náš Boh; *
jeho rozhodnutia platia po celej zemi. R.
Večne pamätá na svoju zmluvu, *
na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,
na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, *
na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. R.
Lebo pamätal na slová svojho záväzku, *
ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi.
Vyviedol teda svoj ľud v radosti, *
vyvolených svojich s plesaním. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.
Duch Svätý vás poučí, čo treba hovoriť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“