« »

Streda 28. týždňa v Cezročnom období

R.: Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

List Rimanom   −   Rim 2, 1-11

Boh odplatí každému podľa jeho skutkov; najprv Židovi, potom Grékovi

Človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také veci.

Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?! Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?

Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.

Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veď Boh nikomu nenadŕža.

Kniha žalmov   −   Ž 62, 2-3. 6-7. 9

R.: Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo od neho mi prichádza spása.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac. R.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo len on mi dáva nádej.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa. R.
Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, †
pred ním si srdce otvorte; *
Boh je naše útočište. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 42-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Beda vám, farizeji! Aj vám, zákonníkom, beda!

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!

Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!

Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“

Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“

On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“