« »

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Jána Leonardiho, kňaza
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha proroka Joela   −   Joel 4, 12-21

Priložte kosáky, pretože dozrela žatva

Toto hovorí Pán: „Nech vstanú a prídu národy do údolia Jozafat, lebo tam zasadnem a budem súdiť všetky okolité národy. Priložte kosáky, pretože dozrela žatva; poďte a šliapte, lis je už plný: pretekajú kade, lebo ich zloba je veľká. Zástupy za zástupmi v Údolí rozhodnutia, pretože je blízo deň Pána v Údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj lesk. A Pán zo Siona zahrmí a z Jeruzalema vydá svoj hlas. Nebo a zem sa budú chvieť, ale Pán je útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela.

Vtedy poznáte, že ja som Pán, váš Boh, a bývam na svojom svätom vrchu Sione. Jeruzalem bude svätým miestom, cudzinci už cezeň neprejdú.

V ten deň bude z vrchov kvapkať mušt a z pahorkov bude vytekať mlieko; vo všetkých judejských potokoch bude prúdiť voda a z Pánovho domu vyrazí prameň a zavlaží Údolie agátov. Egypt bude pustinou a Idumea púšťou vyschnutou, pretože páchali násilie na synoch Júdu a prelievali nevinnú krv v ich krajine.

Júda ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Ja pomstím ich krv, nenechám ju nepomstenú, lebo Pán býva na Sione.“

Kniha žalmov   −   Ž 97, 1-2. 5-6. 11-12

R.: Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi.
Pán kraľuje, jasaj, zem; *
radujte sa, všetky ostrovy.
Vôkol neho oblaky a mrákavy, *
spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, *
pred Pánom celej zeme.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia *
a jeho slávu vidia všetky národy. R.
Vychádza svetlo spravodlivému *
a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi *
a oslavujte jeho sväté meno. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“