« »

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období

R.: Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.
Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Kniha proroka Joela   −   Joel 1, 13-15; 2, 1-2

Deň Pána, deň temnoty a mrákavy

Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára. Poďte, nocujte vo vrecovine, sluhovia môjho Boha, lebo v dome vášho Boha zanikla krvavá i nekrvavá obeta.

Vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť, zhromaždite starcov, všetkých obyvateľov krajiny do domu vášho Boha a volajte k Pánovi: „Ach, aký to deň! Pretože je blízo deň Pána a príde ako pohroma od Všemohúceho.“

Trúbte na Sione, kričte na mojom svätom vrchu; nech sa chvejú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Pána, už je blízko.

Deň temnoty a mrákavy, deň oblaku a víchrice!

Ako ranná zora na vrchoch rozprestiera sa ľud početný a mocný; jemu podobný nebol od prvopočiatku a po ňom už nebude až do čias najvzdialenejších pokolení.

Kniha žalmov   −   Ž 9, 2-3. 6+16. 8-9

R.: Pán bude spravodlivo súdiť celý svet.
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom *
a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
V tebe sa budem tešiť a radovať, *
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. R.
Zahriakol si pohanov a vyničil si rod bezbožný, *
ich meno si vyhladil navždy, naveky.
Pohania padli do jamy, ktorú kopali, †
a v tom osídle, čo nastrojili, *
chytila sa im vlastná noha. R.
Pán tróni naveky, *
už si pripravil stolec sudcovský.
A spravodlivo bude súdiť svet, *
podľa práva bude súdiť národy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 15-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
Ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo?

Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“