« »

Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kniha proroka Barucha   −   Bar 1, 15-22

Zhrešili sme pred Pánom a nepočúvali sme jeho hlas

Pánovi, nášmu Bohu, pristane spravodlivosť a nám zahanbená tvár, akú majú dnes mužovia Judey a obyvatelia Jeruzalema, naši králi, naše kniežatá, naši kňazi, naši proroci i naši otcovia; lebo sme zhrešili pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, a nekráčali sme podľa nariadení Pána, ktoré nám predložil.

Odo dňa, čo Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, až po tento deň sme sa vzpierali Pánovi, svojmu Bohu, konali sme neuvážene a nechceli sme počuť jeho hlas. Preto nás, ako to dnes vidíme, prenasleduje nešťastie a kliatba, ktorou Pán pohrozil prostredníctvom svojho sluhu Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, nepočúvali sme slová prorokov, ktorých nám posielal; všetci sme išli za hlasom svojho zlého srdca, slúžili sme cudzím bohom a páchali sme zlo pred očami nášho Boha.

Kniha žalmov   −   Ž 79, 1-2. 3-5. 8. 9

R.: Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.
Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, †
poškvrnili tvoj svätý chrám *
a Jeruzalem obrátili na rumy.
Mŕtvoly tvojich služobníkov
dali za pokrm vtákom lietavým *
a divej zveri dávali telá tvojich svätých. R.
Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema *
a nemal ich kto pochovať.
Susedia nás začali potupovať *
a okolití ľudia haniť a vysmievať.
Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky? *
Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň? R.
Zabudni na hriechy našich otcov; †
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veľmi úbohí. R.
Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, †
a vysloboď nás; *
a pre svoje meno odpusť nám hriechy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“