« »

Svätého Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 8, 1-8

Vyslobodím svoj ľud z východnej i západnej krajiny

Zaznelo slovo Pána zástupov: „Toto hovorí Pán zástupov: Veľmi som sa rozhorlil za Sion, vášnivo zaň horlím.

Toto hovorí Pán: Vrátil som sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Jeruzalem sa bude volať Verné mesto a vrch Pána zástupov Svätá hora.

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú sedávať v uliciach Jeruzalema starci a starenky a všetci budú mať pre vysoký vek v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, čo sa budú hrať na jeho uliciach.

Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých dňoch bude zdať ťažké zvyškom tohoto ľudu, vari to bude ťažké aj v mojich očiach?! – hovorí Pán zástupov.

Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja vyslobodím svoj ľud z východnej krajiny i z krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich sem a budú bývať v Jeruzaleme; oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti.“

Kniha žalmov   −   Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,
aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy *
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
Kto je medzi vami najmenší, ten je veľký

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“

Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“