« »

Streda 25. týždňa v Cezročnom období

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Ezdrášova   −   Ezd 9, 5-9

Hoci sme otroci, Boh nás neopustil v našej porobe

Ja, Ezdráš, som pri večernej obete premohol svoju skľúčenosť, roztrhol som si rúcho a plášť, hodil som sa na kolená, rozprestrel som svoje ruky k Pánovi, môjmu Bohu, a povedal som: „Bože môj, som zmätený a hanbím sa pozdvihnúť k tebe svoju tvár, lebo nám naše neprávosti prerástli cez hlavu a naše hriechy sa od čias našich otcov nakopili až po nebo. Veľmi sme hrešili až po dnešný deň. Pre naše neprávosti sme my, i naši králi a naši kňazi, vydaní do rúk cudzích kráľov pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je to v tento deň.

Teraz sme na chvíľočku našli milosť u Pána, nášho Boha. Náš Boh zachránil naše zvyšky a postavil nám stan na svojom svätom mieste, osvietil naše oči a dal nám trocha pookriať z našej poroby. Lebo sme otroci, ale náš Boh nás neopustil v našej porobe. Naklonil nám priazeň perzských kráľov a oni nám dali pookriať, aby sme mohli postaviť dom nášmu Bohu a obnoviť ho z jeho rozvalín, a dal nám útočište v Judei a v Jeruzaleme.“

Kniha Tobiáš   −   Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. R.
Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, †
lebo on vás roztrúsil medzi ne *
a tam ukázal svoju slávu.
Velebte ho pred všetkým, čo žije, †
lebo náš Pán je aj naším otcom, *
on je naším Bohom po všetky veky. R.
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte Kráľa vekov. R.
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť
hriešnemu národu. R.
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

NITRA: Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka – titul katedrály
(v diecéze spomienka; v katedrále slávnosť)

Na spomienku čítania z férie.
Prvé čítanie a žalm zo spoločnej časti mučeníkov [L III, 711 n.], alebo duchovných pastierov [L III, 728 n.].
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 4, 1-5

Pán vyjaví úmysly sŕdc

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 20, 25-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.
Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“