« »

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Kniha Ezdrášova   −   Ezd 1, 1-6

Kto patrí k Pánovmu ľudu, nech vystúpi do Jeruzalema a nech buduje dom Pána

V prvom roku perzského kráľa Kýra – aby sa vyplnilo Pánovo slovo z úst Jeremiáša – Pán pohol ducha perzského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie: „Hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoľvek spôsobom patrí k jeho ľudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema v Judei a buduje dom Pána, Boha Izraela: to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A všetkých, čo zostali na mnohých miestach – a bývajú kdekoľvek –, nech obyvatelia toho miesta podporia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom i dobrovoľnými darmi na Boží chrám, čo je v Jeruzaleme.“

Tak sa vybrali kniežatá Júdových a Benjamínových rodín i kňazi a leviti a vôbec každý, komu Boh pohol ducha, a išli budovať Pánov chrám v Jeruzaleme. A všetci, čo bývali vôkol nich, naplnili im ruky striebornými a zlatými nádobami, majetkom, dobytkom a vzácnymi predmetmi, okrem toho, čo im darovali dobrovoľne.

Kniha žalmov   −   Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. R.
Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť. R.
Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, *
s jasotom budú žať. R.
Keď odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.
Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.

Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“