« »

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Jozue   −   Joz 24, 14-29

Dnes si vyberte, komu chcete slúžiť

Jozue prehovoril k ľudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii a v Egypte, a slúžte Pánovi.

Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

Ľud odpovedal: „Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. Veď Pán je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z egyptskej krajiny, z domu otroctva. On robil pred našimi očami veľké znamenia a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. Pán vypudil všetky národy i Amorejčanov, obyvateľov krajiny, do ktorej sme vošli. Aj my teda budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh.“

Ale Jozue odvetil ľudu: „Nebudete môcť slúžiť Pánovi. Veď on je Boh svätý, Boh žiarlivý. On vám neprepáči zločiny a hriechy. Ak opustíte Pána a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti, pokorí vás a zničí, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia.“

Ľud však odvetil Jozuovi: „Nie, budeme slúžiť Pánovi.“ Na to Jozue povedal ľudu: „Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili.“ Odpovedali mu: „Áno, sme.“ „Potom odstráňte cudzích bohov spomedzi seba,“ povedal, „a nakloňte svoje srdce k Pánovi, Bohu Izraela.“ A ľud Jozuovi odpovedal: „Budeme slúžiť Pánovi, nášmu Bohu. Budeme zachovávať jeho príkazy.“

V ten deň Jozue uzavrel zmluvu s ľudom a dal mu v Sicheme príkazy a ustanovenia a tieto slová zapísal do knihy Božieho zákona.

Vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dub, ktorý bol pri Pánovej svätyni. Potom povedal všetkému ľudu: „Hľa, tento kameň bude svedčiť proti vám, lebo počul všetky Pánove slová, ktoré hovoril medzi nami, aby ste ich niekedy nemohli poprieť a neklamali Pána, svojho Boha.“ Potom ľud prepustil, každého do jeho dedičného podielu.

A Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku stodesať rokov.

Kniha žalmov   −   Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 11

R.: Ty, Pane, si moje jediné dobro.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. *
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud. R.
Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; *
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 13-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Nebráňte deťom prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Prvá kniha kroník   −   1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Priniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid

Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil.

Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

Dávid rozkázal predstaveným levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, s citarami, harfami a cimbalmi tak, aby mocne znelo radostné plesanie.

Tak preniesli Božiu archu a postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid. Potom obetovali pred Bohom zápalné a pokojné obety.

Keď Dávid skončil obetovanie zápalných a pokojných obiet, požehnal ľud v mene Pánovom.

Kniha žalmov   −   Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14

R.: Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa.
Počuli sme, že archa je v Efrate, *
a našli sme ju na jaarských nivách.
Vstúpme teda do Pánovho príbytku *
a padnime k podnožke jeho nôh. R.
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti *
a tvoji svätí nech plesajú.
Pre svojho služobníka Dávida *
neodmietaj tvár svojho pomazaného. R.
Lebo Pán si vyvolil Sion, *
želal si mať ho za svoj príbytok:
„To je miesto môjho odpočinku naveky; *
tu budem bývať, lebo som túžil za ním.“ R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 54-57

Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“