« »

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.

Kniha Levitikus   −   Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

V Pánove sviatky zvoláte sväté zhromaždenie

Pán povedal Mojžišovi: „Toto sú Pánove sviatky, sväté zhromaždenia, ktoré budete sláviť v stanovenom čase.

V prvom mesiaci štrnásteho dňa mesiaca v podvečer je Pánova Pascha. V pätnásty deň tohoto mesiaca je Pánov sviatok Nekvasených chlebov. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu, ale sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety. Na siedmy deň bude opäť sväté zhromaždenie; ani v ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu.“

Pán vravel Mojžišovi: „Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď vojdete do krajiny, ktorú vám ja dám, a budete žať obilie, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi. On snop pozdvihne pred Pánom, aby vám získal priazeň; a na druhý deň po sobote ho kňaz zasvätí.

Od druhého dňa po sobote, v ktorý ste obetovali svoj pozdvihnutý snop, budete počítať sedem úplných týždňov až po druhý deň po skončení siedmeho týždňa, teda päťdesiat dní, a prinesiete Pánovi obetu z novej úrody. V desiaty deň tohoto siedmeho mesiaca je Deň zmierenia. Budete mať sväté zhromaždenie. V tento deň sa budete postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.

Od pätnásteho dňa tohoto siedmeho mesiaca bude sedem dní slávnosť Stánkov na počesť Pána. V prvý deň bude sväté zhromaždenie. V ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu. Sedem dní budete prinášať Pánovi zápalné obety, na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. A pretože je zhromaždenie, nesmiete konať nijakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatky, v ktoré zvoláte sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu, celostné žertvy, potravinové obety a krvavé i nápojové obety, ako je na jednotlivé dni predpísané.“

Kniha žalmov   −   Ž 81, 3-4. 5-6b. 10-11b

R.: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
Vezmite harfy, udrite na bubon, *
na ľúbu lýru a citaru.
Zatrúbte rohom pri nove mesiaca *
i pri jeho splne v deň našej slávnosti. R.
Lebo také je nariadenie pre Izrael *
a zákon Boha Jakubovho.
Taký príkaz dal Jozefovi, *
keď vychádzal z krajiny egyptskej. R.
„Nebudeš mať iného boha, *
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.
Veď ja som Pán, tvoj Boh, *
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 54-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo slovo trvá naveky. A to je slovo, ktoré sa nám zvestovalo.
Vari to nie je tesárov syn?

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.