« »

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
(slávnosť)

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.
– nie je prikázaná – možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Kniha Exodus   −   Ex 24, 3-8

Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Pán

Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“

A Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Ráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár a dvanásť kameňov pre dvanásť kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a oni priniesli zápalné obety a zabili teľatá na pokojnú obetu Pánovi.

Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do obetných misiek. Druhú polovicu vykropil na oltár.

Potom vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu; a oni vraveli: „Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať.“

Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Pán podľa všetkých týchto slov.“

Kniha žalmov   −   Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R.: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. alebo Aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi *
za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy *
a budem vzývať meno Pánovo. R.
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. *
Ty si mi putá rozviazal: R.
obetu chvály ti prinesiem *
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi *
pred všetkým jeho ľudom. R.

List Hebrejom   −   Hebr 9, 11-15

Krv Krista očistí nám svedomie

Bratia, keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.

Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva.

Sekvencia

Chváľ, Sione, Spasiteľa,
chváľ Pastiera, Živiteľa,
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš.

Koľko máš síl, toľko snaž sa:
tak je veľká jeho krása,
že ju chváliť nestačíš.

Živý chlieb, čo život dáva,
dnes naozaj podľa práva
ospevovať treba nám.

Ten chlieb nad večerným stolom
lámal dvanásť apoštolom
skutočne náš drahý Pán.

Buď mu chvála, plná, jasná,
slávnosť príjemná a krásna,
v srdci vrúcne plesanie.

Nech dnes prvé stolovanie,
čo si ustanovil, Pane,
úctu od nás dostane.

Hostina nového Kráľa
Baránka nám darovala;
koniec starej slávnosti.

Po starých, hľa, nové časy,
pravda tôňu iste zhasí,
svetlo noc von vyhostí.

Čo sám Kristus obetoval,
chcel, by kňaz vždy obnovoval
na pamiatku jeho rán.

Tak sme Cirkvou poučení,
že sa chlieb a víno zmení
na obetu spásy nám.

Kresťanom sa veriť dáva,
že sa z chleba telo stáva,
víno sa v krv zmeňuje.

Čo zrak nezrie, nevie hlava,
overí nám viera pravá,
čo moc vecí zvyšuje.

Rozličnými pod spôsobmi,
znakmi, nie však podstatami
ukrytý je pravý Boh.

Telo je sa, krv sa pije:
Kristus celý stále žije
v obidvoch tých spôsoboch.

Ak ho prijmeš, vždy je celý,
neláme sa, nerozdelí,
celý sa vždy požíva.

Tisíce ho prijímajú,
však celého všetci majú,
z celku sa neodníma.

Dobrí aj zlí prijímajú,
nerovnaký údel majú:
život, buď odsúdenie.

Život dobrým, smrť zas hriešnym;
hľa, jak účinok rozličný
pôsobí prijímanie.

Keď sa chlieb sviatostný láme,
v každej časti požívame
telo Pána v celosti.

Podstata je nezmenená,
len v znaku je táto zmena;
zostáva moc sviatosti.

* Hľa, chlieb z neba, chlieb anjelov,
stal sa ľuďom živým chlebom,
nedajme ho zneuctiť.

Zobrazený v Izákovi,
spodobený v baránkovi,
v manne danej na púšti.

Pastier dobrý, chlieb náš pravý,
zmiluj sa, ó, preláskavý

Ježiš, pas nás, chráň nás v zdraví,
vezmi si nás do výšavy,
nech tiež zrieme zem živých.

Všetko vieš a možné je ti:
tu nás pasieš, svoje deti;
tam nech stoluje a sedí
každý z nás jak dedič svätý,
brat občanov blažených.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 14, 12-16. 22-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.
Toto je moje telo. Toto je moja krv

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“

Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?‘ On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“

Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedalim: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“

Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.