« »

Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice.
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na LVPD: ; = obidve z daného dňa.

Iz 2, 3f – 11

Takto hovorí Pán: Zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. A teraz, dom Jakubov, poďte, kráčajme vo svetle Pánovom! Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to! Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň.

Gn 1,24 – 2,3

Boh povedal: Nech zem vydá živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu! A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! Potom Boh povedal: Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V šiesty deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Prís 2, 1 – 22

Synu, ak prijmeš moje výroky a schováš u seba moje prikázania, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k rozumnosti, ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa svojím hlasom rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Lebo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst vychádza poznanie i rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom pre tých, ktorí žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži chodník svojich ctiteľov. Vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo, čo je statočnosť a každý dobrý chodník, lebo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu bude blažiť poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, ktorý vraví mam a klam, od tých, ktorí zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, ktorí sa tešia, keď sa môžu dopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z tých najmrzkejších výčinov, od ľudí, ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí všade, kde vykročia nohou. Zachová ťa od manželky blížneho, od cudzinky, ktorá sa zalieča líškavými rečami, ktorá zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty vedú k nebohým. Nevráti sa nik z tých, ktorí k nej zalietajú, nikto z nich viac nevkročí na chodník života. Preto sa uberaj cestou dobrých a zachovávaj chodníky spravodlivých! Lebo v krajine budú bývať ľudia správni a zostanú v nej ľudia počestní. Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa z nej vykorenia.