« »

Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie.
Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémia na večierni: = z daného dňa.

Zach 8, 7 – 17

Takto hovorí vševládny Pán: Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu i z krajiny západu a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Takto hovorí vševládny Pán: Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, odo dňa, čo sa založil dom vševládneho Pána a odkedy sa postavil chrám. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera; kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov: poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní, hovorí vševládny Pán, ale ukážem pokoj: vinič dá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním; nebojte sa, majte pevné ruky! Lebo toto hovorí vševládny Pán: Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí vševládny Pán, a nezľutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu; nebojte sa! Toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu a majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím, hovorí vševládny Pán.

Zach 8, 19 – 23

Takto hovorí vševládny Pán: Pôst štvrtý, pôst piaty, pôst siedmy, pôst desiaty bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselým sviatkom. Milujte však pravdu a pokoj! Takto hovorí vševládny Pán: Ešte prídu mnohé národy a obyvatelia mnohých miest a pôjdu obyvatelia piatich miest do jedného mesta a povedia: Poďme sa modliť pred Pánovu tvár a hľadať tvár vševládneho Pána; pôjdem aj ja! Pôjdu teda mnohé kmene a mnohé národy hľadať tvár vševládneho Pána do Jeruzalema a uzmieriť Pánovu tvár. Takto hovorí vševládny Pán: V tých dňoch sa chopí desať mužov zo všetkých jazykov národov, chopia sa odevu júdskeho muža a povedia: Pôjdeme s tebou, lebo sme počuli, že s vami je Boh.