« »

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 2, 12-17

Kto plní Božiu vôľu, ostáva naveky

Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy.

Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku.

Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého.

Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca.

Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku.

Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého.

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

Kniha žalmov   −   Ž 96, 7-8a. 8b-9. 10

R.: Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem.
Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, †
vzdávajte Pánovi slávu a česť, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. R.
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, †
klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem, R.
hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ †
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 2, 36-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.
Hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.