« »

Štvrtok po 3. adventnej nedeli

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Múdrosť Najvyššieho, ty mocne i jemne riadiš všetko; príď a nauč nás ceste múdrosti.

Kniha Genezis   −   Gn 49, 1-2. 8-10

Nebude odňaté žezlo od Júdu

Jakub zavolal svojich synov a povedal im: „Zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás čaká v ďalekej budúcnosti: Zhromaždite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, svojho otca!

Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov, tebe sa budú klaňať synovia tvojho otca. Mladým levom si Júda, od koristi vstávaš, syn môj; líha si a odpočíva ako lev a ako levica: kto sa ho odváži vyrušiť?

Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy.“

Kniha žalmov   −   Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8. 17

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj *
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým, *
poskytne pomoc deťom bedára. R.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. R.
Jeho meno nech je velebené naveky; *
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, *
zvelebovať ho budú všetky národy. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 1-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Múdrosť Najvyššieho, ty mocne i jemne riadiš všetko; príď a nauč nás ceste múdrosti.
Rodokmeň Ježiša Krista, Dávidovho syna

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.