« »

3. adventná nedeľa/

R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 61, 1-2a. 10-11

Radosťou jasám v Pánovi

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána.

Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.

Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54

R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Velebí moja duša Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, R.
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja. R.
Hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 5, 16-24

Aby sa zachoval váš duch a duša i telo, keď príde Pán

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 6-8. 19-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.
Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.