« »

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka)

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha prísloví   −   Prís 30, 5-9

Nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo; udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život

Každý Boží výrok je vyskúšaný, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa neusvedčil; a bol by si luhárom.

O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem: Vzdiaľ odo mňa úskočnosť a lživé slová, nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo, udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“, alebo chudobou pripretý nekradol a nepotupil meno svojho Boha.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
Odvráť ma od cesty lži *
a milostivo mi daj svoj zákon. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. R.
Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, *
chcem dodržiavať tvoje slová. R.
Zmúdrel som z tvojich príkazov, *
preto nenávidím cesty klamstva. R.
Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; *
ale tvoj zákon milujem. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.