« »

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 35-37. 42-49

Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné

Bratia, niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné.

Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.

Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom.

Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.

A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.

Kniha žalmov   −   Ž 56, 10. 11-12. 13-14

R.: Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich.
Vtedy moji nepriatelia ustúpia, †
ešte v ten deň, keď budem volať: *
áno, viem, že ty si môj Boh. R.
Na Boha, ktorého slovo velebím, *
na Pána, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham *
a nebojím sa; veď čože mi môže urobiť človek? R.
Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; *
obety chvály ti prinesiem,
lebo ty si mi život zachránil pred smrťou †
a nohy pred pádom, *
aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo zachovávajú slovo a s vytrvalosťou prinášajú úrodu

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.

Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“

Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“

Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.

On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.

Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.

Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.

Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“