« »

21. nedeľa v Cezročnom období

R.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 22, 19-23

Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu

Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca: „Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu.

V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca.“

Kniha žalmov   −   Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc

R.: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, *
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, *
vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R.
Tvoje meno budem oslavovať, *
pretože si milosrdný a verný.
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, *
a rozmnožil si vo mne odvahu. R.
Vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, *
pyšného však zďaleka pozná.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *
neopusť dielo svojich rúk. R.

List Rimanom   −   Rim 11, 33-36

Všetko je od neho, skrze neho a pre neho

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 13-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Ty si Peter; tebe dám klúče od nebeského kráľovstva

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.