« »

Streda 19. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pánova sláva prevyšuje nebesia.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 9, 1-7; 10, 18-22

Označ písmenom tau čelá mužov, ktorí sa trápia pre ohavnosti v Jeruzaleme

Pán mi mocným hlasom zakričal do uší: „Priblížil sa čas trestu nad mestom: každý má v ruke smrtiaci nástroj.“ Vtom cestou od hornej brány, čo hľadí na sever, prichádzalo šesť mužov a každý mal v ruke nástroj ničenia. Medzi nimi bol muž oblečený v ľanových šatách a za pásom mal pisárske náčinie. Vošli a ostali stáť pri medenom oltári.

A sláva Boha Izraela sa zniesla sponad cherubína, nad ktorým bola, k prahu domu. Pán zavolal muža oblečeného do ľanových šiat s pisárskym náčiním za pásom a povedal mu: „Prejdi stredom mesta Jeruzalem a označ písmenom tau čelá mužov, ktorí kvília a trápia sa pre mnohé ohavnosti, čo sa v ňom páchajú.“

A tamtým povedal tak, že som to počul: „Prejdite za ním cez mesto a zabíjajte! Nech nič nedojme vaše oko; neľútostne zabite starca, mladíka i pannu, dieťa i ženy až do úplného vyničenia! No nezabite nikoho, na kom uvidíte tau. A začnite od mojej svätyne!“

Začali teda od starších, čo boli pred chrámom. A on im povedal: „Poškvrňte dom a naplňte nádvoria zabitými! Choďte!“ A oni šli a zabíjali tých, čo boli v meste.

Potom sa Pánova veleba vzniesla sponad prahu chrámu a ostala stáť nad cherubínmi. Cherubíni zdvihli krídla a vzniesli sa predo mnou od zeme; a keď vychádzali, zdvihli sa aj kolesá. Pri vchode do východnej brány Pánovho domu zastali a veleba Izraelovho Boha bola nad nimi. Boli to tie živé bytosti, ktoré som videl pred Bohom Izraela pri rieke Chobar, a zvedel som, že to boli cherubíni. Každý mal štyri tváre a štyri krídla. Pod krídlami mali čosi ako ľudské ruky a ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar: a každý kráčal v smere svojej tváre.

Kniha žalmov   −   Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Pánova sláva prevyšuje nebesia.
Chváľte, služobníci Pánovi, *
chváľte meno Pánovo.
Nech je velebené meno Pánovo *
odteraz až naveky. R.
Od východu slnka až po západ *
nech je oslávené meno Pánovo.
Vyvýšený je Pán nad všetky národy *
a jeho sláva nad nebesia. R.
Kto je ako Pán, náš Boh, *
čo tróni na výsostiach,
a predsa dbá o všetko nepatrné *
na nebi i na zemi? R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“