« »

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 26, 11-16. 24

Naozaj ma k vám Pán poslal, aby som vám povedal tieto slová

Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: „Treba odsúdiť na smrť tohoto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste na vlastné uši počuli.“

Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ľudu: „Pán ma poslal prorokovať tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha; a Pán odvolá nešťastie, ktoré vám ohlásil. Ja som vo vašich rukách; urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale vedzte a uvedomte si, že keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo ma k vám naozaj Pán poslal, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová.“

A tak kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: „Neslobodno tohoto človeka odsúdiť na smrť, lebo k nám hovoril v mene Pána, nášho Boha.“

A Safanov syn Achikam držal nad Jeremiášom ruku, aby sa nedostal do rúk ľudu, ktorý ho chcel zabiť.

Kniha žalmov   −   Ž 69, 15-16. 30-31. 33-34

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.
Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, †
a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov *
i z hlbokých vôd.
Nech ma nezatopí príval vôd, †
nech ma nepohltí hlbina *
a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. R.
Som úbožiak, plný bolesti; *
tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.
Piesňou chcem Božie meno osláviť *
a velebiť ho chválospevmi. R.
Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; *
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Lebo Pán vypočuje chudobných *
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Herodes dal sťať Jána; jeho učeníci išli a oznámili to Ježišovi

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.