« »

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 3, 14-17

Dám vám pastierov podľa môjho srdca a v Jeruzaleme sa zhromaždia všetky národy

Vráťte sa, odpadlí synovia, hovorí Pán, veď ja som váš Pán; vezmem vás, jedného z každého mesta a dvoch z každého príbuzenstva, a zavediem vás na Sion. A dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro.

A keď sa v tých dňoch v krajine rozmnožíte a zosilniete, hovorí Pán, už nebudú hovoriť: ‚Archa Pánovej zmluvy;‘ ani ju nebudú spomínať, ani len na um im nezíde, nebude im chýbať, ani si ju viac nezhotovia.

V tom čase budú Jeruzalem volať Pánov Trón a zhromaždia sa ta, do Jeruzalema, všetky národy v mene Pánovom a už nebudú spĺňať žiadosti svojho skazeného srdca.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Čujte, národy, slovo Pánovo, *
ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách a hovorte:
„Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil, *
bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ R.
Lebo Pán vykúpil Jakuba *
a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
Prídu a budú jasať na vrchu Sion, *
budú sa hrnúť k darom Pánovým. R.
Vtedy sa panna radosťou roztančí, *
mládenci i starci zároveň.
„Ich smútok zmením na radosť, *
poteším ich a rozveselím po žiali.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 18-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Kto počúva slovo a chápe ho, prináša úrodu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.

U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“