« »

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Henricha
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 1, 10ab. 11-17

Obmyte sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania

Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské! „Načo mi množstvo vašich obetí?“, hovorí Pán. „Som nasýtený celopalmi baranov a tukom kŕmneho dobytka; ani krv teliec, baránkov a capov nemám v obľube. Keď prichádzate pred moju tvár, kto od vás žiada, aby ste šliapali moje nádvoria?

Neprinášajte už zbytočné obety; odporné je mi kadidlo i novmesiac, sobota a zhromaždenia; neznášam zločin so slávnosťou. Spriečili sa mi vaše novmesiace a vaše sviatky, sú mi na ťarchu, zunoval som ich. Keď budete vystierať svoje ruky, odvrátim oči od vás. Aj keď budete hromadiť modlitby, ja ich nevyslyším, pretože vaše ruky sú plné krvi.

Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem *
ani capov z tvojich čried. R.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Nie pokoj som priniesol, ale meč

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.