« »

Piatok 12. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.
Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 25, 1-12

Júdu z jeho krajiny odviedli do zajatia

V deviatom roku vlády kráľa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, v desiaty deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor osobne so všetkým svojím vojskom proti Jeruzalemu; obkľúčili ho a postavili si okolo neho opevnenie. Mesto bolo uzavreté a obohnané násypom až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. V deviaty deň štvrtého mesiaca sa v meste rozmohol hlad a nebolo chleba pre ľud krajiny.

Vtedy boli hradby mesta prelomené a všetci bojovníci ušli: v noci vyšli z mesta po ceste, ktorá vedie bránou medzi dvojitým múrom smerom ku kráľovskej záhrade, hoci Chaldejci obkľučovali mesto dookola, a išli po ceste, čo vedie do Araby.

Chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa a chytilo ho na jerišskej rovine. Všetko jeho vojsko sa rozpŕchlo a opustilo ho. Kráľa zajali a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebly. Ten vyniesol nad ním rozsudok: Sedekiášových synov zabil pred jeho očami a jemu vylúpil oči; spútal ho okovami a odvliekol ho do Babylonu.

V piatom mesiaci v siedmy deň mesiaca – v devätnástom roku panovania babylonského kráľa – prišiel do Jeruzalema Nabuzardan, veliteľ telesnej stráže a služobník babylonského kráľa; podpálil Pánov dom, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy. Všetky domy ľahli popolom. Chaldejské vojsko, čo bolo s veliteľom telesnej stráže, rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. A zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste, aj prebehlíkov, čo prebehli k babylonskému kráľovi, aj ostatný ľud odviedol veliteľ telesnej stráže Nabuzardan do zajatia. Len chudobný ľud krajiny nechal za vinohradníkov a roľníkov.

Kniha žalmov   −   Ž 137, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: Pane, chcem stále pamätať na teba.
Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, *
keď sme si spomínali na Sion.
Na vŕby tejto krajiny *
vešali sme svoje citary. R. 
Lebo tí, čo nás zajali, *
žiadali od nás spevy
a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: *
„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ R. 
Akože môžeme spievať pieseň Pánovu *
v cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, *
nech mi odumrie pravica. R. 
Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, *
keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil *
za vrchol svojej radosti. R. 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.
Ak chceš, môžeš ma očistiť

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.

Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“